en en

VÝZVA O POMOC č. 3, vyhodnotenie revízie FCD (Smernice o finančných konglomerátoch) pre IWCFC (Dočasný pracovný výbor pre finančné konglomeráty)

Dočasný pracovný výbor pre finančné konglomeráty (IWCFC) Výboru európskych bankových dohľadov (CEBS) a Výboru orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými dôchodkovými fondmi (CEIOPS) dostal tretiu výzvu o technickú pomoc zo strany Európskej komisie v súvislosti s pomocou IWCFC ohľadom revízie Smernice o finančných konglomerátoch (FCD).
(pozri http://www.c-ebs.org/Advice/documents/CfA,no.3.IWCFC.pdf
a http://www.ceiops.eu/media/docman/public_files/requestsforadvice/CfAno3april2008.pdf)

Európska komisia požiadala IWCFC o poradenstvo ohľadom (právnych) formulácií a všeobecnej terminológie používanej v FCD, rozsahu FCD a požiadaviek vnútornej kontroly FCD z hľadiska šírenia, koncentrácie a komplexnosti zásadných otázok, ktoré vznikajú v konglomeráte.
IWCFC vyzýva všetky zainteresované strany, aby posielali akékoľvek pripomienky, ale najmä tie, ktoré sa týkajú revízie FCD na fcd@c-ebs.org od dnešného dňa až do konca septembra 2008. Pokiaľ nebude inak uvedené, všetky prijaté pripomienky budú zverejnené na internetových stránkach CEBS a CEIOPS.

Viac informácií na internetovej stránke: http://www.c-ebs.org/Advice/advice.htm

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.