en en

Webová stránka NBS – prehľadnejšia časť dohľadu nad finančným trhom

Národná banka Slovenska informuje, že 1. novembra 2015 sprístupnila verejnosti nové podstránky dohľadu nad finančným trhom. Podstránky dohľadu nad finančným trhom sú jednou z najnavštevovanejších častí na webe NBS.

Od roku 2006, keď NBS začala vykonávať integrovaný dohľad nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia, sa jej pôsobnosť, činnosti, úlohy, práva a povinnosti v oblasti finančného trhu postupne rozširovali:

  • na národnej úrovni sa napríklad v roku 2013 NBS stala jednotným kontaktným miestom pre vybavovanie podnetov klientov finančných inštitúcií a od roku 2015 pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom finančnom trhu,
  • na európskej úrovni sa napríklad v roku 2011 NBS stala súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu a v roku 2014 súčasťou jednotného mechanizmu dohľadu, ktorý je prvým pilierom bankovej únie.

Narastajúci rozsah informácií si vyžiadal usporiadať ich obsah tak, aby sa stali pre používateľa prehľadnými, zjednodušila sa ich štruktúra a vyhľadávanie.

Zámerom NBS je podstránky dohľadu nad finančným trhom naďalej skvalitňovať, a preto NBS privíta podnety a postrehy na e-mailovej adrese: webmaster@nbs.sk

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.