en en

Zahraničná zadlženosť SR k 29. februáru

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu februára 2008 dosiahol 46,6 mld. USD, resp. 30,8 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh vo februári vzrástol o 1,2 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 1,8 mld. USD. Na náraste zahraničného dlhu k ultimu februára 2008 sa výrazne podieľal kurz EUR/USD.

V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu vo februári zahraničné záväzky komerčných bánk medzimesačne vzrástli o 0,7 mld. USD, z toho o 0,6 mld. USD v položke hotovosť a vklady. Krátkodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov vzrástli spolu o 1,1 mld. USD, z čoho nárast o 0,9 mld. USD sa týkal obchodných úverov a nárast o 0,2 mld. USD bol vykázaný v položke pôžičky.

V rámci dlhodobého zahraničného dlhu zahraničné záväzky vlády a NBS vzrástli o 0,3 mld. USD najmä z dôvodu zvýšeného záujmu o nákup štátnych korunových dlhopisov. Dlhodobé zahraničné pasíva komerčných bánk vzrástli o 0,1 mld. USD. Dlhodobé zahraničné záväzky podnikateľských subjektov vzrástli o 0,8 mld. USD v položke pôžičky.

Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu februára 8 669 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu februára 2008 vzrástol o 0,7 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 51,5 %.

Zahraničný dlh SR

v mil. USD v mil. EUR
31.12.2007 31.01.2008 29.02.2008 31.12.2007 31.01.2008 29.02.2008
Celkový zahraničný dlh SR 44 308,7 43 663,3 46 632,2 30 156,2 29 480,0 30,843,8
1) Dlhodobý zahraničný dlh 20 709,7 21 480,0 22 631,9 14 094,9 14 502,9 14 969,4
Vláda a NBS * 9 502,4 10 130,9 10 398,4 6 467,3 6 840,2 6 877,8
Komerčné banky 2 150,8 2 262,8 2 375,3 1 463,8 1 527,8 1 571,1
Podnikateľské subjekty 9 056,5 9 086,3 9 858,2 6 163,8 6 134,9 6 520,5
2) Krátkodobý zahraničný dlh 23 599,0 22 182,3 24 000,3 16 061,3 14 977,1 15 874,4
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 12 095,6 10 803,0 11 503,2 8 232,2 7 294,0 7 608,5
Podnikateľské subjekty 11 503,4 11 379,3 12 497,1 7 829,1 7 683,1 8 265,9
Zahraničné aktíva 37 017,4 37 275,0 38 222,0 25 193,8 25 167,4 24 632,8
Čistá zahraničná zadlženosť 7 291,3 6 387,3 8 410,2 4 962,4 4 312,6 6 211,0
Kurz USD resp. EUR 22,870 22,730 21,696 33,603 33,665 32,802
Krížový kurz EUR/USD 1,469 1,481 1,552

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí. Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 46,6 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 38,2 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry- mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu februára 2008 dlžnícku pozíciu 8,4 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.