en en

ZAHRANIČNÁ ZADLŽENOSŤ SR K 30.06.2008

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu júna 2008 dosiahol 56,1 mld. USD, resp. 35,6 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v júni vzrástol o 1,1 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 2,6 mld. USD. V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v júni krátkodobé zahraničné záväzky komerčných bánk medzimesačne vzrástli o 1,8 mld. USD, pričom v položke hotovosť a vklady bol zaznamenaný nárast o 1,2 mld. USD. Krátkodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov vzrástli o 0,8 mld. USD, na čom sa podieľali obchodné úvery a pôžičky. V rámci dlhodobého zahraničného dlhu zahraničné záväzky vlády a NBS vzrástli o 0,6 mld. USD predovšetkým z dôvodu zvýšeného záujmu o nákup štátnych dlhopisov denominovaných v domácej mene. Dlhodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov vzrástli o 0,4 mld. USD z titulu nárastu podnikateľských pôžičiek. Dlhodobé zahraničné záväzky komerčných bánk vzrástli o 0,1 mld. USD. Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR ku koncu júna historicky prvýkrát prekročil štatistickú hodnotu 10 000 USD a dosiahol 10 430 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu júna 2008 medzimesačne vzrástol o 1,2 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 52,8 %.


Zahraničný dlh SR

mil. USDmil. EUR
31.12.200731.05.200830.06.200831.12.200731.05.200830.06.2008
Celkový zahraničný dlh SR 44 308,7 52 367,5 56 110,2 30 156,2 33 670,6 35 627,9
1) Dlhodobý zahraničný dlh 20 709,7 25 350,3 26 497,5 14 094,9 16 299,4 16 824,9
Vláda a NBS* 9 502,4 10 728,6 11 385,5 6 467,3 6 898,1 7 229,4
Komerčné banky 2 150,8 2 692,8 2 820,5 1 463,8 1 731,4 1 790,9
Podnikateľské subjekty 9 056,5 11 928,9 12 291,5 6 163,8 7 669,9 7 804,6
2) Krátkodobý zahraničný dlh 23 599,0 27 017,2 29 612,7 16 061,3 17 371,2 18 803,0
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 12 095,6 13 843,8 15 632,7 8 232,2 8 901,1 9 926,2
Podnikateľské subjekty 11 503,4 13 173,4 13 980,0 7 829,1 8 470,1 8 876,8
Zahraničné aktíva 37 017,4 42 649,1 43 252,9 25 193,8 27 422,0 27 464,0
Čistá zahraničná zadlženosť 7 291,3 9 718,4 12 857,3 4 962,4 6 248,6 8 163,9
SKK/USD a SKK/EUR 22,870 19,444 19,247 33,603 30,241 30,312
Krížový kurz EUR/USD 1,469 1,555 1,575

Zdroj: NBS.

* Vrátane vládnych agentúr a obcí.Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 56,1 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 42,7 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu júna 2008 dlžnícku pozíciu 12,9 mld. USD, pričom medzimesačne vzrástla o 3,2 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.