en en

Zahraničná zadlženosť SR k 30. aprílu

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu apríla 2008 dosiahol 50,1 mld. USD, resp. 32,2 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v marci klesol o 0,1 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,9 mld. USD. V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v apríli zahraničné záväzky komerčných bánk medzimesačne vzrástli o 0,9 mld. USD, pričom položka hotovosť a vklady zaznamenala nárast o 1,0 mld. USD. Krátkodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov klesli o 0,1 mld. USD. V rámci dlhodobého zahraničného dlhu zahraničné záväzky vlády a NBS klesli o 0,2 mld. USD pri náraste dlhodobých zahraničných pasív komerčných bánk o 0,1 mld. USD. Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu apríla 9 322 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu apríla 2008 vzrástol o 0,9 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 52,8 %.

Zahraničný dlh SR

mil. USDmil. EUR
31.12.200731.03.200830.04.200831.12.200731.03.200830.04.2008
Celkový zahraničný dlh SR 44 308,7 49 380,2 50 145,3 30 156,2 31 261,0 32 216,0
1) Dlhodobý zahraničný dlh 20 709,7 23 775,5 23 683,4 14 094,9 15 051,5 15 215,5
Vláda a NBS* 9 502,4 10 677,4 10 511,9 6 467,3 6 759,5 6 753,4
Komerčné banky 2 150,8 2 497,8 2 578,2 1 463,8 1 581,3 1 656,4
Podnikateľské subjekty 9 056,5 10 600,3 10 593,4 6 163,8 6 710,7 6 805,7
2) Krátkodobý zahraničný dlh 23 599,0 25 604,7 26 461,9 16 061,3 16 209,5 17 000,5
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 12 095,6 12 605,1 13 549,6 8 232,2 7 979,9 8 705,0
Podnikateľské subjekty 11 503,4 12 999,6 12 912,3 7 829,1 8 229,6 8 295,5
Zahraničné aktíva 37 017,4 40 420,8 41 810,3 25 193,8 25 589,1 26 861,1
Čistá zahraničná zadlženosť 7 291,3 8 959,4 8 335,1 4 962,4 5 671,9 5 354,9
SKK/USD a SKK/EUR 22,870 20,645 20,712 33,603 32,611 32,239
Krížový kurz EUR/USD 1,469 1,580 1,557

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 50,1 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 41,8 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry- mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu apríla 2008 dlžnícku pozíciu 8,3 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.