en en

Zahraničná zadlženosť SR k 30. septembru 2008

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu septembra 2008 dosiahol 53,0 mld. USD, resp. 37,0 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v auguste klesol o 0,5 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,7 mld. USD.

V celkovom dlhodobom zahraničnom dlhu v septembri zahraničné pasíva vlády a NBS klesli o 0,5 mld.

V rámci krátkodobého zahraničného dlhu bol zaznamenaný nárast krátkodobých zahraničných pasív komerčných bánk o 0,4 mld. USD a nárast krátkodobých zahraničných záväzkov podnikateľských subjektov o 0,3 mld. USD.

Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR ku koncu septembra dosiahol 9 861 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu septembra 2008 medzimesačne vzrástol o 1,1 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 51,3 %.


Zahraničný dlh SR

mil. USD mil. EUR
31.12.2007 31.08.2008 30.09.2008 31.12.2007 31.08.2008 30.09.2008

Celkový zahraničný dlh SR 44 308,7 52 823,3 53 045,3 30 156,2 35 767,9 36 963,7
1) Dlhodobý zahraničný dlh 20 709,7 26 309,1 25 848,3 14 094,9 17 757,1 18 011,9
Vláda a NBS* 9 502,4 11 307,2 10 831,9 6 467,3 7 656,4 7 548,0
Komerčné banky 2 150,8 3 167,3 3 135,5 1 463,8 2 144,6 2 184,9
Podnikateľské subjekty 9 056,5 11 834,6 11 880,9 6 163,8 8 013,5 8 279,0
2) Krátkodobý zahraničný dlh 23 599,0 26 514,1 27 197,0 16 061,3 17 953,4 18 951,8
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 12 095,6 13,880,0 14 225,5 8 232,2 9 398,5 9 912,8
Podnikateľské subjekty 11 503,4 12 634,1 12 971,5 7 829,1 8 554,9 9 039,0
Zahraničné aktíva 37 017,4 38 821,7 40 142,4 25 193,8 26 287,2 27 972,6
Čistá zahraničná zadlženosť 7 291,3 14 001,5 12 902,9 4 962,4 9 480,7 8 991,1
SKK/USD a SKK/EUR 22,870 20,523 21,112 33,603 30,309 30,297
Krížový kurz EUR/USD 1,469 1,477 1,435

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 53,0 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 40,1 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu septembra 2008 dlžnícku pozíciu 12,9 mld. USD, pričom medzimesačne vzrástla o 1,3 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.