en en

ZAHRANIČNÁ ZADLŽENOSŤ SR K 31.05.2008

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu mája 2008 dosiahol 52,4 mld. USD, resp. 33,7 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v máji vzrástol o 1,7 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,5 mld. USD. V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v máji zahraničné záväzky komerčného sektora medzimesačne vzrástli o 0,5 mld. USD. Krátkodobé zahraničné záväzky komerčných bánk vzrástli o 0,3 mld. USD, pričom v položke hotovosť a vklady bol zaznamenaný nárast o 0,2 mld. USD. V rámci dlhodobého zahraničného dlhu zahraničné záväzky vlády a NBS vzrástli o 0,2 mld. USD pri náraste dlhodobých zahraničných pasív komerčného sektora o 1,5 mld. USD, z čoho nárast o 1,3 mld. USD sa týkal dlhodobých podnikateľských pôžičiek. Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu mája 9 735 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu mája 2008 klesol o 1,2 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 51,6 %.

Zahraničný dlh SR

mil. USD mil. EUR
31.12.2007 30.04.2008 31.05.2008 31.12.2007 30.04.2008 31.05.2008
Celkový zahraničný dlh SR 44 308,7 50 145,3 52 367,5 30 156,2 32 216,0 33 670,6
1) Dlhodobý zahraničný dlh 20 709,7 23 683,4 25 350,3 14 094,9 15 215,5 16 299,4
Vláda a NBS* 9 502,4 10 511,9 10 728,6 6 467,3 6 753,4 6 898,1
Komerčné banky 2 150,8 2 578,2 2 692,8 1 463,8 1 656,4 1 731,4
Podnikateľské subjekty 9 056,5 10 593,4 11 928,9 6 163,8 6 805,7 7 669,9
2) Krátkodobý zahraničný dlh 23 599,0 26 461,9 27 017,2 16 061,3 17 000,5 17 371,2
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 12 095,6 13 549,6 13 843,8 8 232,2 8 705,0 8 901,1
Podnikateľské subjekty 11 503,4 12 912,3 13 173,4 7 829,1 8 295,5 8 470,1
Zahraničné aktíva 37 017,4 41 810,3 42 649,1 25 193,8 26 861,1 27 422,0
Čistá zahraničná zadlženosť 7 291,3 8 335,1 9 718,4 4 962,4 5 354,9 6 248,6
SKK/USD a SKK/EUR 22,870 20,712 19,444 33,603 32,239 30,241
Krížový kurz EUR/USD 1,469 1,557 1,555

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí.Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 52,4 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 42,7 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu mája 2008 dlžnícku pozíciu 9,7 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.