en en

ZAHRANIČNÁ ZADLŽENOSŤ SR K 31.07.2008

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu júla 2008 dosiahol 57,0 mld. USD, resp. 36,5 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v júli vzrástol o 0,2 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,7 mld. USD. V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v júli krátkodobé zahraničné záväzky komerčných bánk medzimesačne vzrástli o 0,7 mld. USD, pričom v položke pôžičky bol zaznamenaný nárast o 0,5 mld. USD.

Krátkodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov vzrástli v hodnotenom období len nepatrne. V rámci dlhodobého zahraničného dlhu zahraničné záväzky vlády a NBS vzrástli o 0,2 mld. USD z dôvodu zvýšeného záujmu o nákup štátnych dlhopisov denominovaných v domácej mene. Dlhodobé zahraničné pasíva komerčného sektora vzrástli len minimálne.

Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR ku koncu júla dosiahol 10 593 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu júla 2008 medzimesačne vzrástol o 0,4 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 53,2 %.

strong>Zahraničný dlh SR

mil. USD mil. EUR
31.12.2007 30.06.2008 31.07.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.07.2008
Celkový zahraničný dlh SR 44 308,7 56 110,2 56 984,5 30 156,2 35 627,9 36 547,8
1) Dlhodobý zahraničný dlh 20 709,7 26 497,5 26 695,4 14 094,9 16 824,9 17 121,5
Vláda a NBS* 9 502,4 11 385,5 11 549,4 6 467,3 7 229,4 7 407,4
Komerčné banky 2 150,8 2 820,5 2 845,0 1 463,8 1 790,9 1 824,7
Podnikateľské subjekty 9 056,5 12 291,5 12 301,0 6 163,8 7 804,6 7 889,4
2) Krátkodobý zahraničný dlh 23 599,0 29 612,7 30 289,1 16 061,3 18 803,0 19 426,3
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 12 095,6 15 632,7 16 283,0 8 232,2 9 926,2 10 443,3
Podnikateľské subjekty 11 503,4 13 980,0 14 006,1 7 829,1 8 876,8 8 983,0
Zahraničné aktíva 37 017,4 43 252,9 43 290,6 25 193,8 27 464,0 27 765,0
Čistá zahraničná zadlženosť 7 291,3 12 857,3 13 693,9 4 962,4 8 163,9 8 782,8
SKK/USD a SKK/EUR 22,870 19,247 19,491 33,603 30,312 30,390
Krížový kurz EUR/USD 1,469 1,575 1,559

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí.Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 57,0 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 43,3 mld.USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu júla 2008 dlžnícku pozíciu 13,7 mld. USD, pričom medzimesačne vzrástla o 0,8 mld. USD.hovorkyňa NBS
Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.