en en

ZAHRANIČNÁ ZADLŽENOSŤ SR K 31.08.2008

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu augusta 2008 dosiahol 52,8 mld. USD, resp. 35,8 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v auguste klesol o 0,4 mld. USD, pri poklese celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 3,8 mld. USD. V celkovom dlhodobom zahraničnom dlhu komerčného sektora v auguste nastal protichodný vývoj, keď dlhodobé zahraničné záväzky komerčných bánk medzimesačne vzrástli o 0,3 mld. USD, pri poklese krátkodobých zahraničných pasív podnikateľských subjektov o 0,5 mld. USD. Krátkodobé zahraničné pasíva vlády a NBS klesli o 0,2 mld. USD. V rámci krátkodobého zahraničného dlhu bol zaznamenaný pokles krátkodobých zahraničných pasív komerčných bánk o 2,4 mld. USD, z čoho pokles o 2,2 mld. USD sa týkal položky hotovosť a vklady. V hodnotenom období súčasne poklesli krátkodobé zahraničné záväzky podnikateľských subjektov spolu o 1,4 mld. USD, z toho v položke pôžičky o 0,6 mld. USD a v položke obchodné úvery o 0,8 mld. USD. Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR ku koncu augusta dosiahol 9 819 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu augusta 2008 medzimesačne klesol o 3,0 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 50,2 %.


Zahraničný dlh SR

mil. USDmil. EUR
31.12.200731.07.200831.08.200831.12.200731.07.200831.08.2008
Celkový zahraničný dlh SR 44 308,7 56 984,5 52 823,3 30 156,2 36 547,8 35 767,9
1) Dlhodobý zahraničný dlh 20 709,7 26 695,4 26 309,1 14 094,9 17 121,5 17 757,1
Vláda a NBS* 9 502,4 11 549,4 11 307,2 6 467,3 7 407,4 7 656,4
Komerčné banky 2 150,8 2 845,0 3 167,3 1 463,8 1 824,7 2 144,6
Podnikateľské subjekty 9 056,5 12 301,0 11 834,6 6 163,8 7 889,4 8 013,5
2) Krátkodobý zahraničný dlh 23 599,0 30 289,1 26 514,1 16 061,3 19 426,3 17 953,4
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 12 095,6 16 283,0 13,880,0 8 232,2 10 443,3 9 398,5
Podnikateľské subjekty 11 503,4 14 006,1 12 634,1 7 829,1 8 983,0 8 554,9
Zahraničné aktíva 37 017,4 43 290,6 38 821,7 25 193,8 27 765,0 26 287,2
Čistá zahraničná zadlženosť 7 291,3 13 693,9 14 001,5 4 962,4 8 782,8 9 480,7
SKK/USD a SKK/EUR 22,870 19,491 20,523 33,603 30,390 30,309
Krížový kurz EUR/USD 1,469 1,559 1,477

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 52,8 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 38,8 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry- mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu augusta 2008 dlžnícku pozíciu 14,0 mld. USD, pričom medzimesačne vzrástla o 0,3 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.