en en

Zahraničná zadlženosť SR k 31. decembru 2006

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu decembra 2006 dosiahol 32,2 mld. USD, resp. 24,4 mld. EUR, pričom medzimesačne vzrástol o 0,7 mld. USD, resp. o 0,5 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v decembri klesol o 0,1 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,8 mld. USD.

V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v decembri zahraničné záväzky komerčných bánk vzrástli v položke hotovosť a vklady o 0,7 mld. USD. Zahraničné pasíva podnikateľských subjektov vykázali v hodnotenom období len mierny nárast.

V rámci dlhodobého zahraničného dlhu došlo k protichodnému vývoju, pričom zahraničné záväzky podnikateľských subjektov klesli o 0,2 mld. USD pri náraste zahraničných pasív komerčných bánk o 0,1 mld. USD.

Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu decembra 5 987 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu decembra 2006 medzimesačne vzrástol o 1,4 percentuálneho bodu na úroveň 48,3 %.

v mil. USD v mil. EUR
1.1.2006 30.11.2006 31.12.2006 1.1.2006 30.11.2006 31.12.2006
Celkový zahraničný dlh SR 27 052,5 31 521,1 32 205,9 22 835,3 23 958,4 24 448,9
1) Dlhodobý zahraničný dlh 11 850,7 16 744,0 16 649,7 10 003,3 12 726,7 12 639,5
Vláda a NBS * 5 578,3 7 696,4 7 702,1 4 708,7 5 849,9 5 847,0
Komerčné banky 866,7 1 494,0 1 559,2 731,6 1 135,5 1 183,6
Podnikateľské subjekty 5 405,7 7 553,6 7 338,4 4 563,0 5 741,3 5 608,9
2) Krátkodobý zahraničný dlh 15 201,8 14 771,1 15 556,2 12 832,0 11 231,7 11 809,4
Vláda a NBS 4,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0
Komerčné banky 9 360,4 5 415,1 6 148,8 7 901,2 4 115,9 4 667,8
Podnikateľské subjekty 5 837,0 9 362,0 9 407,4 4 927,1 7 115,8 7 141,6
Zahraničné aktíva 25 455,3 26 868,6 26 718,4 21 487,2 20 422,1 20 283,2
Čistá zahraničná zadlženosť 1 597,2 4 652,5 5 487,5 1 348,1 3 536,3 4 165,7
Kurz USD resp. EUR 31,948 26,972 26,246 37,848 35,486 34,573
Krížový kurz EUR/USD 1,185 1,316 1,317

Zdroj: NBS
* vrátane vládnych agentúr a obcí

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 32,2 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a  pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 26,7 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu decembra 2006 dlžnícku pozíciu 5,5 mld. USD.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.