en en

Zahraničná zadlženosť SR k 31. decembru

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu decembra 2007 dosiahol 44,3 mld. USD, resp. 30,2 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v decembri vzrástol o 0,2 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 1,0 mld. USD. V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v decembri zahraničné záväzky komerčných bánk vzrástli medzimesačne o 1,3 mld. USD, z toho 1,2 mld. USD v položke hotovosť a vklady. Krátkodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov klesli o 0,3 mld. USD predovšetkým z dôvodu poklesu obchodných úverov.

V rámci dlhodobého zahraničného dlhu došlo v komerčnom sektore k protichodnému vývoju, keď dlhodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov vzrástli o 0,1 mld. USD pri poklese dlhodobých zahraničných záväzkov komerčných bánk o 0,1 mld. USD. Zahraničné záväzky vlády a NBS vzrástli v hodnotenom období o 0,2 mld. USD. Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu decembra 8 237 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu decembra 2007 medzimesačne vzrástol o 0,8 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 53,3 %.

Zahraničný dlh SR

v mil. USD v mil. EUR
31.12.2006 30.11.2007 31.12.2007 31.12.2006 30.11.2007 31.12.2007
Celkový zahraničný dlh SR 32 205,9 43 112,0 44 308,7 24 448,9 29 241,5 30 156,2
1) Dlhodobý zahraničný dlh 16 649,7 20 495,8 20 709,7 12 639,5 13 901,6 14 094,9
Vláda a NBS * 7 702,1 9 242,4 9 502,4 5 847,0 6 268,8 6 467,3
Komerčné banky 1 559,2 2 269,9 2 150,8 1 183,6 1 539,6 1 463,8
Podnikateľské subjekty 7 388,4 8 983,5 9 056,5 5 608,9 6 093,2 6 163,8
2) Krátkodobý zahraničný dlh 15 556,2 22 616,2 23 599,0 11 809,4 15 339,9 16 061,3
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 6 148,8 10 793,9 12 095,6 4 667,8 7 321,2 8 232,2
Podnikateľské subjekty 9 407,4 11 822,2 11 503,4 7 141,6 8 018,7 7 829,1
Zahraničné aktíva 26 718,4 36 911,8 37 017,4 20 283,2 25 036,2 25 193,8
Čistá zahraničná zadlženosť 5 487,5 6 200,1 7 291,3 4 165,7 4 205,3 4 962,4
Kurz USD resp. EUR 26,246 22,638 22,870 34,573 33,376 33,603
Krížový kurz EUR/USD 1,317 1,474 1,469

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí.Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 44,3 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 37,0 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu decembra 2007 dlžnícku pozíciu 7,3 mld. USD. USD.

V roku 2007 došlo k nárastu stavu celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR o 12,1 mld. USD, pričom celková dlhodobá zahraničná zadlženosť vzrástla o 4,1 mld. USD a celková krátkodobá zahraničná zadlženosť vzrástla o 8,0 mld. USD. Najvýraznejší nárast bol vykázaný u krátkodobých zahraničných pasív komerčných bánk, ktoré vzrástli o 6,0 mld. USD. Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR za uplynulý rok vzrástol o 2 250 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR medziročne vzrástol o 5,0 percentuálneho bodu. Čistá zahraničná zadlženosť zaznamenala v roku 2007 v dlžníckej pozícii nárast o 1,8 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.