en en

Zahraničná zadlženosť SR k 31. októbru 2008

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu októbra 2008 dosiahol 48,6 mld. USD, resp. 37,3 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v októbri klesol o 2,4 mld. USD, pri poklese celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 2,0 mld. USD. Na medzimesačnom poklese zahraničného dlhu SR sa výraznou mierou podieľal vývoj krížového kurzu EUR/USD.

V celkovom dlhodobom zahraničnom dlhu v septembri zahraničné pasíva vlády a NBS klesli o 1,1 mld. USD z dôvodu nižšieho záujmu o nákup štátnych korunových dlhopisov. Dlhodobý zahraničný dlh komerčného sektora klesol o 1,3 mld. USD, z toho zahraničný dlh komerčných bánk o 0,3 mld. USD a zahraničný dlh podnikateľských subjektov o 1,0 mld. USD, z čoho pokles o 0,9 mld. sa týkal pôžičiek.

V rámci krátkodobého zahraničného dlhu bolo zaznamenané zníženie krátkodobých zahraničných pasív komerčných bánk o 1,2 mld. USD a krátkodobých zahraničných záväzkov podnikateľských subjektov o 0,8 mld. USD, z toho pokles o 0,7 mld. USD bol zaznamenaný v položke obchodné úvery.

Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR ku koncu októbra dosiahol 9 041 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu októbra 2008 medzimesačne vzrástol o 0,5 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 51,8 %.

Zahraničný dlh SR

mil. USD mil. EUR
31. 12. 2007 30. 09. 2008 31. 10. 2008 31. 12. 2007 30. 09. 2008 31.10.2008

Celkový zahraničný dlh SR 44 308,7 53 045,3 48 633,4 30 156,2 36 963,7 37 295,7
1) Dlhodobý zahraničný dlh 20 709,7 25 848,3 23 459,8 14 094,9 18 011,9 17 990,7
Vláda a NBS* 9 502,4 10 831,9 9 716,5 6 467,3 7 548,0 7 451,3
Komerčné banky 2 150,8 3 135,5 2 879,2 1 463,8 2 184,9 2 208,0
Podnikateľské subjekty 9 056,5 11 880,9 10 864,1 6 163,8 8 279,0 8 331,4
2) Krátkodobý zahraničný dlh 23 599,0 27 197,0 25 173,6 16 061,3 18 951,8 19 305,0
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 12 095,6 14 225,5 12 992,2 8 232,2 9 912,8 9 963,4
Podnikateľské subjekty 11 503,4 12 971,5 12 181,4 7 829,1 9 039,0 9 341,6
Zahraničné aktíva 37 017,4 40 142,4 36 917,6 25 193,8 27 972,6 28 311,1
Čistá zahraničná zadlženosť 7 291,3 12 902,9 11 715,8 4 962,4 8 991,1 8 984,6
SKK/USD a SKK/EUR 22,870 21,112 23,306 33,603 30,297 30,391
Krížový kurz EUR/USD 1,469 1,435 1,304

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí.

Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 48,6 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 36,9 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry- mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu októbra 2008 dlžnícku pozíciu 11,7 mld. USD, pričom medzimesačne klesla o 1,2 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.