en en

Zahraničná zadlženosť SR k 31. októbru

Hrubá zahraničná zadlženosť
Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu októbra 2007 dosiahol 42,2 mld. USD, resp. 29,3 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v októbri vzrástol o 0,6 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 1,8 mld. USD, na čom sa významne podieľal aj krížový kurz USD/EUR. V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v októbri zahraničné záväzky komerčných bánk vzrástli o 1,0 mld. USD predovšetkým v položke hotovosť a vklady. Krátkodobé zahraničné pasíva podnikateľských subjektov vzrástli spolu o 0,8 mld. USD z dôvodu nárastu obchodných úverov a pôžičiek.

V rámci dlhodobého zahraničného dlhu zahraničné záväzky vlády a NBS mierne klesli. V rámci komerčného sektora došlo k nárastu dlhodobých zahraničných pasív podnikateľských subjektov o 0,4 mld. USD v položke pôžičky a k nárastu zahraničných záväzkov komerčných bánk o 0,2 mld. USD, čo bolo ovplyvnené najmä položkou hotovosť a vklady. Celkový hrubý zahraničný dlh na obyvateľa SR dosiahol ku koncu októbra 7 848 USD. Podiel celkového krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu októbra 2007 medzimesačne vzrástol o 1,5 percentuálneho bodu, pričom dosiahol úroveň 50,2 %.

Zahraničný dlh SR

v mil. USD v mil. EUR
31.12.2006 30.9.2007 31.10.2007 31.12.2006 30.9.2007 31.10.2007
Celkový zahraničný dlh SR 32 205,9 39 798,9 42 216,4 24 448,9 28 056,5 29 297,5
1) Dlhodobý zahraničný dlh 16 649,7 19 816,3 20 380,5 12 639,5 13 969,6 14 143,7
Vláda a NBS * 7 702,1 9 423,4 9 373,3 5 847,0 6 643,1 6 504,9
Komerčné banky 1 559,2 2 132,5 2 329,9 1 183,6 1 503,3 1 616,9
Podnikateľské subjekty 7 388,4 8 260,4 8 677,3 5 608,9 5 823,2 6 021,9
2) Krátkodobý zahraničný dlh 15 556,2 19 982,6 21 835,9 11 809,4 14 086,9 15 153,8
Vláda a NBS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komerčné banky 6 148,8 9 606,0 10 640,3 4 667,8 6 771,8 7 384,2
Podnikateľské subjekty 9 407,4 10 376,6 11 195,6 7 141,6 7 315,1 7 769,6
Zahraničné aktíva 26 718,4 34 748,0 36 417,4 20 283,2 24 495,8 25 273,2
Čistá zahraničná zadlženosť 5 487,5 5 050,9 5 799,0 4 165,7 3 560,7 4 024,3
Kurz USD resp. EUR 26,246 23,879 23,150 34,573 33,873 33,358
Krížový kurz EUR/USD 1,317 1,419 1,441

Zdroj: NBS.
* Vrátane vládnych agentúr a obcí.Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 42,2 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) a zahraničných aktív vo výške 36,4 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk, zahraničné aktíva podnikovej sféry – mimo majetkovej účasti) dosiahla ku koncu októbra 2007 dlžnícku pozíciu 5,8 mld. USD.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.