en en

Záťažový test EIOPA odhalil možné riziko prenosu šokov v európskom sektore zamestnaneckého dôchodkového poistenia do reálnej ekonomiky

  • Európske inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Institution for Occupational Retirement Provision – IORP), ktoré poskytujú dávkovo definované a hybridné dôchodkové systémy, majú celkovo nedostatočné aktíva na krytie svojich záväzkov.
  • Prispievatelia vo viac ako štvrtine IORP by mohli čeliť problémom pri plnení svojich povinností.
  • Zistené nedostatky by sa mohli preniesť do reálnej ekonomiky cez nepriaznivý vplyv na prispievateľov a/alebo na poberateľov dávok vzhľadom na ich krátenie.
  • Ozdravné mechanizmy zmierňujú krátkodobý dopad na finančnú stabilitu, z dlhodobejšieho hľadiska však kladú neprimerane vysokú záťaž na mladšie generácie v  súvislosti s obnovou udržateľnosti dôchodkových prísľubov.

Frankfurt, 13. december 2017 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dnes zverejnil výsledky záťažového testu dôchodkového poistenia zamestnancov za rok 2017. Cieľom tohto záťažového testu bolo zhodnotiť odolnosť inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP) voči scenáru „dvojitého šoku“, súčasťou ktorého bola kombinácia poklesu bezrizikových úrokových sadzieb a poklesu cien aktív držaných IORP. V rámci testu sa tiež hodnotil možný prenos šokov z IORP do reálnej ekonomiky a na finančnú stabilitu v súvislosti so znižovaním príspevkov prispievateľov a výšky vyplácaných dávok. Cieľom záťažového testu nebolo hodnotenie spôsobilosti (resp. nespôsobilosti) zúčastnených IORP.

Záťažový test pokrýval dávkovo definované, hybridné a príspevkovo definované dôchodkové systémy. Na teste sa zúčastnilo celkovo 195 IORP z dvadsiatich členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area – EEA), ktoré predstavujú mieru pokrytia na úrovni 39 % celkových aktív. Vzhľadom na nedostatočné právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov pri vyžadovaní účasti v teste sa v niektorých členských štátoch nepodarilo dosiahnuť cieľovú mieru pokrytia stanovenú orgánom EIOPA na úrovni 50 %.Takéto nedostatočné právomoci predstavujú ďalší zdroj rizika, keďže orgány dohľadu nie sú schopné zhodnotiť slabé miesta v prípade nepriaznivého vývoja na trhu.

Európsky sektor dávkovo definovaného aj hybridného zamestnaneckého dôchodkového poistenia vykazuje v národnej bilancii úroveň aktív, ktorá je vo všeobecnosti nedostatočná na plnenie dôchodkových záväzkov, a to v základnom aj nepriaznivom scenári. Tieto slabé miesta sú ešte výraznejšie v prípade spoločnej bilancie konzistentnej s trhom, ktorá poskytuje porovnateľnejší a realistickejší obraz o finančnej situácii IORP. Zistené schodky v spoločnej bilancii (349 mld. EUR v základnom a 702 mld. EUR v nepriaznivom scenári) by bolo potrebné vykompenzovať zvýšením platieb prispievateľov a/alebo znížením dávok. Sektor príspevkovo definovaného zamestnaneckého dôchodkového poistenia by v nepriaznivom scenári zaznamenal pokles trhovej hodnoty investičných aktív o 15 %, čo by viedlo k zníženiu hodnoty individuálnych účtov sporiteľov v príspevkovo definovaných dôchodkových systémoch, a pri pretrvávajúcich nepriaznivých podmienkach aj k nižším vyplácaným dávkam z dôchodkového poistenia po odchode poistencov do dôchodku.

Viac ako štvrtina IORP poskytujúcich dávkovo definované a hybridné dôchodkové systémy je krytá prispievateľmi, ktorí by v prípade nepriaznivého scenára nemuseli byť (v plnej miere) schopní zabezpečiť splnenie dôchodkového prísľubu. Výsledky záťažového testu tiež naznačili, že záväzky vyplývajúce z dôchodkového zabezpečenia môžu vyvíjať významný tlak na solventnosť a budúcu ziskovosť firiem, s možným presahom do reálnej ekonomiky. V prípade 25 % zúčastnených IORP hodnota príspevkov prispievateľov v spoločnej bilancii presiahla 42 % trhovej hodnoty prispievateľov v scenári pred záťažou a 66 % v nepriaznivom scenári. Záporný dosah na reálnu ekonomiku má aj znižovanie dávok, keďže znižuje príjem a spotrebu domácností, a navyše spôsobuje pokles dôvery v dôchodkový systém.

Národné ozdravné mechanizmy umožňujú rozložiť znižovanie platieb prispievateľov a výšky vyplácaných dávok na dlhé časové obdobie. Pri IORP, ktoré sú vo finančných ťažkostiach, sa zvyčajne uplatňujú dlhodobé plány ozdravenia. Vysoké diskontné sadzby, v porovnaní s bezrizikovými úrokovými sadzbami, navyše ponúkajú optimistický pohľad na financovanie IORP a môžu viesť k odkladu pri prijímaní ozdravných opatrení. Takéto prudenciálne mechanizmy môžu prispieť k zmierneniu krátkodobých nepriaznivých vplyvov na reálnu ekonomiku a finančnú stabilitu. V prípade pridlhého otáľania s prijatím potrebných zmien však možno obnovenie udržateľnosti IORP dosiahnuť výlučne uvalením neúmernej záťaže na mladšie generácie.

Gabriel Bernardino, predseda EIOPA, povedal: „Výsledky záťažového testu ukazujú, že riziká vyplývajúce zo šokov v európskom sektore IORP by sa mohli preniesť aj do reálnej ekonomiky, kde by vyššie platby prispievateľov a nižšie vyplácané dávky mohli mať nepriaznivý vplyv na hospodársky rast a zamestnanosť. EIOPA s cieľom získať podrobnejšie údaje a posilniť pozíciu dohľadu uskutoční horizontálne hodnotenie potenciálnych zdrojov systémových rizík ako napríklad vyhľadávanie výnosov, „útek ku kvalite“ alebo davové správanie. V rámci sektora dôchodkového poistenia budú čoraz významnejšiu úlohu zohrávať environmentálne, sociálne a riadiace aspekty, vrátane zmeny klímy, pričom budú vyžadovať dôkladné zhodnotenie ich vplyvu na finančnú stabilitu. Mladšie generácie by nemali trpieť a znášať neúmerné zaťaženie v dôsledku našej pohodlnosti a nečinnosti.“

Správa o výsledkoch záťažového testu dôchodkového poistenia zamestnancov za rok 2017 je dostupná na internetovej stránke EIOPA.

Poznámky pre editorov:

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) bol založený 1. januára 2011 v dôsledku reforiem štruktúry dohľadu nad finančným sektorom v Európskej únii. EIOPA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu pozostávajúceho z troch európskych orgánov dohľadu, vnútroštátnych orgánov dohľadu a Európskeho výboru pre systémové riziká. Je to nezávislý poradný orgán Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Základné zodpovednosti orgánu EIOPA sú podpora stability finančného systému, transparentnosti trhov a finančných produktov, ako aj ochrana poistencov, účastníkov dôchodkového systému a poberateľov dávok.

Inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Institutions for Occupational Retirement Provision – IORP) sú dôchodkové inštitúcie sociálneho zabezpečenia, ktoré poskytujú finančné služby a prevádzkujú zamestnanecké dôchodkové systémy pre zamestnávateľov, v rámci ktorých zaisťujú ich zamestnancom dôchodkové dávky.

Dávkovo definovaný dôchodkový systém je dôchodkový plán, ktorý garantuje konkrétnu výšku dôchodkových dávok pre každého účastníka systému.

Príspevkovo definovaný dôchodkový systém je dôchodkový plán, v rámci ktorého všetky riziká znášajú priamo jednotliví sporitelia.

Hybridný dôchodkový systém obsahuje prvky oboch predchádzajúcich dôchodkových plánov.

Základný scenár zachytáva stav dávkovo definovaných, hybridných a príspevkovo definovaných zamestnaneckých dôchodkových systémov zodpovedajúci makrofinančnému prostrediu v referenčnom období ku koncu roka 2016. Základný scenár predstavuje referenčnú hodnotu pri meraní dopadu nepriaznivého scenára vývoja na trhu, nazývaného tiež scenár „dvojitého šoku“, súčasťou ktorého je okrem poklesu bezrizikových úrokových sadzieb aj pokles cien aktív držaných inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Miera pokrytia záťažového testu: Záťažový test dôchodkového poistenia zamestnancov za rok 2017 pokrýva všetky krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorých hodnota aktív držaných sektorom IORP presahuje 500 mil. EUR. Na teste sa zúčastnilo 19 krajín (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo). Island sa testu zúčastnil dobrovoľne, avšak len v časti venovanej príspevkovo definovaným dôchodkovým systémom.

Cieľová miera pokrytia stanovená orgánom EIOPA nebola dosiahnutá v Írsku a v Spojenom kráľovstve v časti testu venovanej dávkovo definovaným systémom, a to vzhľadom na nedostatočné právomoci príslušných orgánov vyžadovať účasť na teste.

Zdroj: EIOPA

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.