en en

Zavedenie nútenej správy nad poisťovacou a zaisťovacou spoločnosťou v inom členskom štáte

Rumunský Úrad pre dohľad nad finančným trhom rozhodol o zavedení reštrukturalizačného opatrenia prostredníctvom nútenej správy nad poisťovacou a zaisťovacou spoločnosťou SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. s cieľom ochrániť práva poistených osôb a stabilitu rumunského poistného trhu (Rozhodnutie č. 42 z 18. februára 2014).

K zavedeniu nútenej správy došlo najmä z dôvodu, že spoločnosť porušovala predpisy, ktoré sa týkali metodiky výpočtu a vykazovania minimálnych technických rezerv v neživotnom poistení tým, že spoločnosť nevytvárala zákonom stanovené rezervy na straty. Ďalšími dôvodmi boli pokles ukazovateľa likvidity v neživotnom poistení pod zákonom stanovenú hranicu k 31. decembru 2013 a  pokles miery solventnosti v neživotnom poistení pod minimálnu úroveň.

Zavedenie nútenej správy je reštrukturalizačné opatrenie, ktoré smeruje k finančnému ozdraveniu spoločnosti a v žiadnom prípade neznamená ukončenie obchodných aktivít spoločnosti. Všetky poistné zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a jej klientmi ostávajú aj po zavedení nútenej správy v platnosti.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.