en en

Zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku

Národná banka Slovenska informuje, že počas februára až apríla 2017 bude v spolupráci so Štatistickým úradom SR zbierať údaje pre zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku..

Štatistický úrad SR vybral zo všetkých domácností na Slovensku použitím štatistických metód a náhodného výberu reprezentatívnu vzorku 4 000 domácností. Náhodne vybrané domácnosti budú v mesiacoch február až apríl tohto roku oslovené pracovníkmi ŠÚ SR a požiadané o vyplnenie dotazníka HFCS.

Národná banka Slovenska v tejto súvislosti žiada oslovené domácnosti o spoluprácu pri poskytovaní informácií.

Zber údajov sa uskutoční pod prísnym dohľadom NBS a ŠÚ SR. Každý opytovateľ je pri oslovení vybranej domácnosti povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR, občianskym preukazom a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. NBS a ŠÚ SR domácnostiam garantujú, že všetky poskytnuté informácie budú spracované anonymne a použité výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

O výsledkoch zisťovania bude NBS informovať prostredníctvom svojej internetovej stránky v  priebehu budúceho roka.

Zisťovanie je súčasťou európskeho projektu HFCS (skratka pre anglický názov „Household Finance and Consumption Survey“), ktorý je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a podieľajú sa na ňom centrálne banky Eurosystému. Zisťovanie HFCS sa realizuje pravidelne každé tri roky a ide už o jeho tretie kolo. Na Slovensku zabezpečuje zisťovanie HFCS Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR.

Cieľom zisťovania je získať spoľahlivé a porovnateľné údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Získané údaje pomôžu centrálnym bankám pri dôležitých rozhodnutiach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Otázky zisťovania HFCS zachytávajú demografiu, vlastníctvo hmotných a finančných aktív, pôžičky, príjem, spotrebu, zamestnanie, podnikanie, dôchodkové zabezpečenie a medzigeneračné prevody domácností.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa dotazníka HFCS, zberu a spracovania údajov môžu obyvatelia jednotlivých regiónov získať priamo u opytovateľa, alebo u pracovníkov ŠÚ SR, na ktorých je kontakt uvedený v pozývacom liste pre domácnosť vybranú do zisťovania HFCS.

So špecifickými otázkami, ktoré súvisia so zisťovaním, sa môžu záujemcovia obrátiť na tím HFCS v Národnej banke Slovenska, a to na e-mailovej adrese hfcs@nbs.sk.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.