en en

Zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku

Národná banka Slovenska (NBS) informuje, že v priebehu februára a marca 2014 bude zbierať údaje pre zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku.

Zisťovanie je súčasťou európskeho projektu HFCS (skratka pre anglický názov „Household Finance and Consumption Survey“), ktorý je koordinovaný Európskou centrálnou bankou (ECB) a podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky Eurosystému.

Cieľom zisťovania je získať spoľahlivé a porovnateľné údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Získané údaje pomôžu centrálnym bankám pri dôležitých rozhodnutiach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Otázky zisťovania HFCS zachytávajú demografiu, vlastníctvo hmotných a finančných aktív, pôžičky, príjem, spotrebu, zamestnanie, podnikanie, dôchodkové zabezpečenie a medzigeneračné prevody domácností.

Na Slovensku zabezpečuje zisťovanie HFCS Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR), ktorý zo všetkých domácností na Slovensku vybral použitím štatistických metód a náhodného výberu reprezentatívnu vzorku 4 200 domácností. Náhodne vybrané domácnosti budú v priebehu februára a marca tohto roku oslovené pracovníkmi ŠÚ SR a požiadané o vyplnenie dotazníka HFCS. NBS v tejto súvislosti prosí oslovené domácnosti o spoluprácu pri poskytovaní informácií.

Zber údajov bude prebiehať pod prísnym dohľadom NBS a ŠÚ SR tak, aby sa citlivé osobné údaje nikdy nedostali do nepovolaných rúk. Každý opytujúci sa preto musí pri oslovení vybranej domácnosti preukázať preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedníčkou ŠÚ SR. NBS a ŠÚ SR domácnostiam garantujú, že všetky poskytnuté informácie budú spracované anonymne a využité výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

O výsledkoch zisťovania bude NBS informovať prostredníctvom svojej internetovej stránky v priebehu budúceho roka.

tlačové a edičné oddelenie NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.