en en

Zmena kľúča na upisovanie základného imania ECB a splatený podiel Latvijas Banka

● zmena kľúča na upisovanie základného imania vykonávaná každých päť rokov na základe HDP a počtu obyvateľov

● Latvijas Banka vstupuje do Eurosystému a spláca svoj upísaný podiel v plnej výške

Európska centrálna banka (ECB) dnes oznamuje zmenu kľúča na upisovanie svojho základného imania a podielov splatených národnými centrálnymi bankami.

Podľa článku 29 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní ECB určujú rovným dielom na základe podielu príslušného členského štátu na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte Európskej únie (EÚ), ktorý ECB oznamuje Európska komisia. Tieto vážené podiely sa upravujú každých päť rokov, resp. pri vstupe nového členského štátu do Európskej únie. K zmene kľúča na upisovanie základného imania ECB dnes dochádza pri príležitosti päťročnej úpravy na základe údajov poskytnutých Európskou komisiou. Národné centrálne banky si v takýchto prípadoch navzájom prevádzajú podiely na základnom imaní v rozsahu potrebnom na to, aby ich podiely zodpovedali upravenému kľúču. Nové rozdelenie podielov národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB je uvedené v tabuľke pripojenej k tejto tlačovej správe. Celková výška upísaného základného imania ECB zostáva nezmenená na úrovni 10 825 007 069,61 EUR.

Lotyšsko dnes prijalo euro a Latvijas Banka vstúpila do Eurosystému. V súlade s článkom 49 štatútu, podľa ktorého sú národné centrálne banky Eurosystému povinné splatiť svoj podiel na základnom imaní v plnej výške, Latvijas Banka splatila zvyšok svojho upísaného podielu na základnom imaní ECB. Národné centrálne banky desiatich členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny musia splatiť minimálne percento (v súčasnosti 3,75 %) svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB.

Príslušné rozhodnutia ECB sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a čoskoro budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Rozdelenie základného imania ECB


Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%)

do 31. decembra 2013

Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%)

od 1. januára 2014

Upísaný podiel na základnom imaní (EUR)

od 1. januára 2014

Splatené základné imanie

(EUR)

od 1. januára 2014

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2,4176

2,4778

268 222 025,17

268 222 025,17

Deutsche Bundesbank

18,7603

17,9973

1 948 208 997,34

1 948 208 997,34

Eesti Pank

0,1780

0,1928

20 870 613,63

20 870 613,63

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1111

1,1607

125 645 857,06

125 645 857,06

Bank of Greece

1,9483

2,0332

220 094 043,74

220 094 043,74

Banco de España

8,2533

8,8409

957 028 050,02

957 028 050,02

Banque de France

14,1342

14,1792

1 534 899 402,41

1 534 899 402,41

Banca d’Italia

12,4570

12,3108

1 332 644 970,33

1 332 644 970,33

Central Bank of Cyprus

0,1333

0,1513

16 378 235,70

16 378 235,70

Latvijas Banka

0,2821

30 537 344,94

30 537 344,94

Banque centrale du Luxembourg

0,1739

0,2030

21 974 764,35

21 974 764,35

Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of Malta

0,0635

0,0648

7 014 604,58

7 014 604,58

De Nederlandsche Bank

3,9663

4,0035

433 379 158,03

433 379 158,03

Oesterreichische Nationalbank

1,9370

1,9631

212 505 713,78

212 505 713,78

Banco de Portugal

1,7636

1,7434

188 723 173,25

188 723 173,25

Banka Slovenije

0,3270

0,3455

37 400 399,43

37 400 399,43

Národná banka Slovenska

0,6881

0,7725

83 623 179,61

83 623 179,61

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2456

1,2564

136 005 388,82

136 005 388,82

Spolu za NCB krajín eurozóny

69,5581

69,9783

7 575 155 922,19

7 575 155 922,19

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

0,8644

0,8590

92 986 810,73

3 487 005,40

Česká národní banka

1,4539

1,6075

174 011 988,64

6 525 449,57

Danmarks Nationalbank

1,4754

1,4873

161 000 330,15

6 037 512,38

Hrvatska narodna banka

0,5945

0,6023

65 199 017,58

2 444 963,16

Latvijas Banka

0,2742

Lietuvos bankas

0,4093

0,4132

44 728 929,21

1 677 334,85

Magyar Nemzeti Bank

1,3740

1,3798

149 363 447,55

5 601 129,28

Narodowy Bank Polski

4,8581

5,1230

554 565 112,18

20 796 191,71

Banca Naţională a României

2,4449

2,6024

281 709 983,98

10 564 124,40

Sveriges riksbank

2,2612

2,2729

246 041 585,69

9 226 559,46

Bank of England

14,4320

13,6743

1 480 243 941,72

55 509 147,81

Spolu za NCB krajín nepatriacich do eurozóny

30,4419

30,0217

3 249 851 147,43

121 869 418,02

Spolu*

100,0000

100,0000

10 825 007 069,62

7 697 025 340,21

*Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Kontaktnou osobou pre médiá je Niels Bünemann, tel. +49 69 1344 6594.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.