en en

Zmena správcu poisťovne Rapid life

Informácia bola aktualizovaná dňa 9. 5. 2018

Informácia NBS pre klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s. o zmene správcu

V konkurze na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s., Okresný súd Košice I rozhodol o odvolaní doterajšej správkyne JUDr. Dany Husťákovej, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu S738, a ustanovení nového správcu JUDr. Martina Morochoviča, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu S1407.

Pokiaľ ste ešte neodoslali prihlášku do konkurzu, je potrebné ju do 15. 3. 2018 doručiť v jednom rovnopise na adresu JUDr. Martin Morochovič, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, a v jednom rovnopise na príslušnom súde: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice, k spisovej značke 31K/28/2017.

Informácia NBS pre klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s. o vyhlásení konkurzu na majetok poisťovne z 29.1.2018

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.