en en

Zníženie limitu na vykazovanie predajov na krátko

Národná banka Slovenska upozorňuje, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal rozhodnutie, ktorým rozšíril oznamovaciu povinnosť pri predajoch na krátko týkajúcich sa akcií obchodovaných na regulovaných trhoch v EÚ. ESMA považuje takýto krok za predbežné opatrenie, ktoré umožní národným orgánom dohľadu lepšie monitorovať stav trhu. Toto opatrenie môže byť doplnené o ďalšie prísnejšie opatrenia, ak to bude vyžadovať zabezpečenie riadneho fungovania trhov EÚ, finančnej stability a ochrany investorov.

Viac na: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-155-9546_esma_decision_-_article_28_ssr_reporting_threshold.pdf

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.