en en

Digitálne euro

Eurosystém prechádza do ďalšej fázy projektu digitálneho eura

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa 18.10.2023 rozhodla prejsť do ďalšej, prípravnej fázy projektu digitálneho eura.

Toto rozhodnutie bolo prijaté v nadväznosti na ukončenie dvojročnej výskumnej fázy, ktorú Eurosystém spustil v októbri 2021 s cieľom posúdiť možnú koncepciu a modely distribúcie digitálneho eura. Na základe záverov tejto fázy, zverejnených dnes v osobitnej správe, ECB navrhla digitálne euro, ktoré by bolo široko dostupné občanom a podnikom prostredníctvom dohliadaných sprostredkovateľov, napríklad bánk.

Podľa navrhovanej koncepcie by digitálne euro predstavovalo digitálnu formu hotovosti, ktorá by sa dala používať pri všetkých digitálnych platbách v celej eurozóne. Digitálne euro by bolo široko dostupné, jeho bežné používanie by bolo bezplatné a bolo by k dispozícii online i offline. Ponúkalo by najvyššiu úroveň súkromia a umožňovalo by okamžité vyrovnanie platieb v peniazoch centrálnej banky. Dalo by sa používať na platby medzi jednotlivcami, na predajných miestach, v rámci elektronického obchodovania a pri vládnych transakciách. Digitálne euro by bolo prvým digitálnym platobným nástrojom, ktorý by ponúkal všetky tieto funkcie.


Digitálne euro
Digitálne euro

Prečo digitálne euro

Európa sa zaoberá možnosťou zavedenia digitálneho eura ako ďalším krokom vo vývoji našej spoločnej meny. Digitálne euro by nemalo by formu fyzickej mince alebo bankovky, ale využívalo by pri digitálnych platbách a boli by zachované všetky najdôležitejšie charakteristiky hotovosti.

Digitálne euro by bolo:

 • široko akceptované a ľahko použiteľné;
 • zadarmo na základné použitie;
 • použiteľné pre všetky digitálne platby v eurozóne;
 • nevyžadovalo by online pripojenie (môže sa používať aj offline);
 • ponúklo by najvyššiu možnú ochranu súkromia;
 • bolo by inkluzívne, pričom sa na nikoho nezabudne
 • bolo by spojené s okamžitým zúčtovaním platieb;
 • bezpečné;
 • bez rizika (ako peniaze vydané centrálnou bankou)
 • použiteľné na platby v mieste predaja a medzi osobami.

Žiadny iný digitálny platobný prostriedok dnes neponúka všetky tieto vlastnosti naraz. Digitálne euro by túto medzeru vyplnilo.

Digitálne euro by existovalo popri eurovej hotovostiiných elektronických platobných prostriedkoch, čo by koncovým používateľom poskytlo dodatočnú slobodu výberu ako platiť za tovary a služby.

Vďaka digitálnemu euru by ľudia mali väčší výber spôsobu platby a bezpečné riešenie, ktoré plne rešpektuje naše súkromie.

Centrálne banky nemajú záujem a nebudú monitorovať ľudí, ich platby a nemajú žiadne komerčné ambície. V prípade zavedenia digitálneho eura by centrálna banka nemala prístup k žiadnym osobným údajom, ktoré by priamo identifikovali koncových používateľov, ani by ich neukladala.

Digitálne euro má takisto dosiahnuť úroveň súkromia podobnú hotovosti pri offline platbách, keďže by si nevyžadovalo overenie treťou stranou a spoliehalo by sa len na priamy prevod od platiteľa k príjemcovi.

Digitálne euro by sa používalo ľahko. Tí, ktorí majú viac ťažkostí s digitálnymi zariadeniami, by nezostali pozadu. K dispozícii by bola základná služba. Ani tí bez bankového účtu alebo platobnej karty tak nebudú vylúčení.

Základná ponuka by mala byť naďalej poskytovaná pre každého, pokiaľ ide o platbu, či už v obchode, online, medzi jednotlivcami alebo vládnymi prevodmi.

Digitálne euro by riešilo aj riziká vyplývajúce z geopolitického napätia. Krehkosť globálnych dodávateľských reťazcov, ktorú odhalila pandémia koronavírusu (COVID-19) a ruská agresia na Ukrajine, bolestne poukázala na riziká spoliehania sa pri základných potrebách výlučne na externých dodávateľov.

Digitálne euro môže posilniť odolnosť Európy najmenej tromi spôsobmi.

 1. zabezpečilo by sa, že okrem európskych súkromných platobných riešení (ktoré doteraz zostali vnútroštátne) by existovalo platobné riešenie pre eurozónu v rámci európskeho riadenia. Tým by sa podporila strategická autonómia celého európskeho platobného ekosystému.
 2. digitálne euro by sa mohlo opierať o vlastnú základnú infraštruktúru. Tým by sa zvýšila celková odolnosť európskeho elektronického platobného systému v prípade kybernetických útokov a technických narušení.
 3. digitálne euro by zároveň poskytlo celoeurópsku platformu, na ktorej by európski poskytovatelia platobných služieb mohli budovať služby s celoeurópskym dosahom pre svojich zákazníkov. Tým by sa zvýšila efektívnosť platobného systému, znížili náklady a podporili inovácie.

Dátum poslednej aktualizácie 25. jún 2024