en en

Notifikované subjekty

Zahraničná burza so sídlom v členskom štáte alebo organizátor iného zahraničného regulovaného trhu so sídlom v členskom štáte, ktorého činnosť je v súlade s predpismi Európskej únie upravujúcimi obchodovanie s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť bez požiadavky na fyzickú prítomnosť členov pri obchodovaní, môže na území Slovenskej republiky poskytovať obchodníkovi s cennými papiermi vybavenie nevyhnutne potrebné na to, aby obchodník s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky mal prístup k obchodovaniu na tejto zahraničnej burze alebo na tomto zahraničnom regulovanom trhu; to platí len vtedy, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby na základe práva slobodného poskytovania investičných služieb na území členského štátu, v ktorom má sídlo príslušná zahraničná burza alebo organizátor iného zahraničného regulovaného trhu, a ak obchodník s cennými papiermi požiadal o členstvo alebo o prístup k obchodovaniu na tejto zahraničnej burze alebo na tomto zahraničnom regulovanom trhu.

Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade so Zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov (ďalej len „Zákon“).

Mnohostranný obchodný systém je systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi.

Na mnohostrannom obchodnom systéme možno obchodovať len s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi zaradenými do zoznamu mnohostranného obchodného systému.

Žiadosť o zaradenie cenných papierov alebo iných finančných nástrojov do zoznamu mnohostranného obchodného systému predkladá člen burzy, emitent alebo účastník mnohostranného obchodného systému, ak Zákon neustanovuje inak.

Do zoznamu mnohostranného obchodného systému je jeho organizátor oprávnený zaradiť cenný papier alebo iný finančný nástroj aj bez žiadosti. Z prijatia cenného papiera na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme bez súhlasu emitenta nevyplývajú emitentovi informačné povinnosti.

Na mnohostrannom obchodnom systéme môže obchodovať každá osoba, ktorú zaregistroval jeho organizátor po splnení podmienok určenými pravidlami mnohostranného obchodného systému.

Regulovaný trh

zoznam notifikovaných MTF

114.5 kB