en en

Verejná ponuka majetkových hodnôt

Aktuálny stav k 3. 5. 2013

IČO Obchodné meno Ulica Obec PSČ Číslo rozhodnutia Dátum rozhod. Dátum právoplatnosti Predmet schválenia Lehota ver. pon.
36240117 EURO DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 UFT-001/2002/SPI 21.3.2002 28.3.2002 P 10 rokov */
35784717 PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 UFT-002/2002/SPI 21.3.2002 28.3.2002 P 10 rokov */
36240095 DOLÁROVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 UFT-003/2002/SPI 22.3.2002 28.3.2002 P 10 rokov */
36052001 KRUPINSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Priemyselná 937/4 Krupina 963 01 UFT-004/2002/SPI 22.3.2002 28.3.2002 P 10 rokov */
35784717 PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 GRUFT-001/2003/SPI 6.5.2003 30.5.2003 DP-1
36240117 EURO DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 GRUFT-002/2003/SPI 6.5.2003 26.5.2003 DP-1
36240095 DOLÁROVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 GRUFT-003/2003/SPI 6.5.2003 26.5.2003 DP-1
36052001 KRUPINSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Priemyselná 937/4 Krupina 963 01 GRUFT-004/2003/SPI 6.5.2003 28.5.2003 DP-1
35784717 PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 GRUFT-006/2004/SPI 17.5.2004 9.6.2004 DP-2
36240117 EURO DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 GRUFT-007/2004/SPI 3.8.2004 23.8.2004 DP-2
36052001 KRUPINSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Priemyselná 937/4 Krupina 963 01 OPK-9819/2008-PLP 31.7.2008 1.8.2008 DP-2
36240095 DOLÁROVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 OPK-9820/2008-PLP 31.7.2008 1.8.2008 DP-2
35784717 PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 OPK-9821/2008-PLP 31.7.2008 1.8.2008 DP-3
36240117 EURO DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Poľná 1 Bratislava 811 08 OPK-9822/2008-PLP 31.7.2008 1.8.2008 DP-3
44653671 REALITY INVESTING a.s. Pražská 1 Bratislava 811 04 ODT-12415-5/2010 17.5.2011 13.6.2011 P 14.6.2011-1.6.2017
44653671 REALITY INVESTING a.s. Pražská 1 Bratislava 811 04 ODT-7100-1/2011 17.6.2011 24.6.2011 DP-1
44653671 REALITY INVESTING a.s. Pražská 1 Bratislava 811 04 ODT-9982-1/2011 28.9.2011 26.10.2011 DP-2
HRA15670 SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG, SRN Breslauer Strasse 369 Norimberg 90471 ODT-11414/2011 4.11.2011 10.11.2011 P 15.11.2011 – najneskôr:31.12.2018
45327084 EU – Capital Management a.s. Einsteinova 24 Bratislava 851 04 ODT-4445/2012 24.5.2012 13.6.2012 P 4 roky
HRA15670 SHEDLIN Latin America Property 1 GmbH&Co.KG, SRN Breslauer Strasse 369 Norimberg 90471 ODT-9424/2012 8.11.2012 22.11.2012 DP-1
46 961 593 EWAMCo. ONE, družstvo Kremeľská 11A Bratislava 841 10 ODT-3225/2013 28.3.2013 22.4.2013 P 3.5.2013 – 30.9.2013

*/ verejná ponuka začína dňom zverejnenia prospektu investície
P – Prospekt investície
DP – Dodatok k prospektu investície

Upozornenie:
Podľa ustanovenia § 127 ods. 4 v spojení s § 122 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom do 31.7.2005 úrad v konaní pri rozhodovaní o žiadosti nebol povinný preverovať pravdivosť alebo hodnovernosť údajov uvedených v prospekte s  výnimkou identifikačných údajov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt a oprávnenosti osôb podpisujúcich prospekt investície. Vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt je povinný plniť informačné povinnosti podľa § 130 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a  investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S investíciou uvedenou v  schválenom prospekte investície je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.