en en

Spôsobilosť a vhodnosť osôb v banke

Národná banka Slovenska odporúča v súlade so znením metodického usmernenia č. 8/2022 útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska k preukazovaniu vhodnosti osôb navrhovaných a zastávajúcich funkcie podľa § 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) zákona o bankách, ktoré ruší metodické usmernenie č. 1/2018 (ďalej „metodické usmernenie“) vzory týchto dokumentov:

 • 1. Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu

  Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie člena štatutárneho orgánu (PREDSTAVENSTVA) alebo člena dozornej rady alebo na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke

  Vzor_ziadosti_o_udelenie_predchadzajuceho_suhlasu_na_osobu_banke

  Žiadosť sa predkladá na účely udelenia predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 prvej vety zákona o bankách, pričom sa týka týchto funkcií v banke:
  – člen štatutárneho orgánu,
  – člen štatutárneho orgánu zodpovedný za výkon činností podľa zákona o cenných papieroch,
  – člen dozornej rady,
  – prokurista,
  – vedúci zamestnanec a
  – vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu.

  V žiadosti je potrebné vyplniť všetky údaje a predkladá sa s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa, resp. jeho zástupcu. Podpis žiadateľa, resp. jeho zástupcu musí byť úradne osvedčený aj na doplneniach žiadosti.

 • 2. Vyhlásenia kandidáta

  Vyhlásenia kandidáta na účely posúdenia jeho vhodnosti

  Vzor_vyhlaseni_kandidata_na_ucely_posudenia_jeho_vhodnosti

  V súlade so znením čl. 3 metodického usmernenia vyhlásenia kandidáta podľa vyššieho uvedeného vzoru sa predkladajú v žiadosti o udelenie

  a) bankového povolenia pre žiadateľa pôsobiť ako banka (§ 7 ods. 1 zákona o bankách v spojení s § 1 a 2 ods. 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky (ďalej len „opatrenie o žiadosti o povolenie“),

  b) bankového povolenia pre zahraničnú banku vykonávať bankové činnosti prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky (§ 8 ods. 1 zákona o bankách v spojení s § 1 a § 3 ods. 3 opatrenia o žiadosti o povolenie),

  c) predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie osoby do orgánov banky alebo na ustanovenie osoby do kľúčovej funkcie v banke alebo v jej pobočke v zahraničí (§ 9 ods. 4 zákona o bankách v spojení s § 2 ods. 4 opatrenia o žiadosti o povolenie),

  d) predchádzajúceho súhlasu na ustanovenie osoby do kľúčovej funkcie v pobočke zahraničnej banky (§ 9 ods. 5 zákona o bankách v spojení s § 3 ods. 3 opatrenia o žiadosti o povolenie),

  e) predchádzajúceho súhlasu na zriadenie pobočky banky v zahraničí (§ 23 ods. 8 zákona o bankách v spojení s § 1 a 2 písm. c) až f) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí,

  f) predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode (§ 28 ods. 1 písm. a), ods. 2, 15 a 16 zákona o bankách v spojení s § 1 ods. 1 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (ďalej len „opatrenie o žiadosti o predchádzajúci súhlas“) a 

  g) predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky vrátane zlúčenia alebo splynutia inej právnickej osoby s bankou (§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o bankách v spojení s § 2 ods. 1 a 2 písm. g) opatrenia o žiadosti o predchádzajúci súhlas).

  Vyhlásenia sa týkajú kandidátov na funkcie podľa čl. 2 metodického usmernenia č. 8/2022.
  Vo vyhláseniach je potrebné vyplniť všetky údaje a predkladajú sa s úradne osvedčeným podpisom kandidáta.