en en

Spôsobilosť a vhodnosť osôb v banke

Národná banka Slovenska odporúča v súlade so znením metodického usmernenia č. 1/2018 Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. januára 2018 č. 1/2018 k preukazovaniu spôsobilosti a vhodnosti osôb navrhovaných do funkcií podľa § 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) zákona o bankách (ďalej „metodické usmernenie“) vzory týchto dokumentov:

1. Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady alebo na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke

Vzor_ziadosti_o_udelenie_predchadzajuceho_suhlasu_na_osobu_banke.docx [.docx, 430.1 kB]

Žiadosť sa predkladá na účely udelenia predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 prvej vety zákona o bankách, pričom sa týka týchto funkcií v banke:
– člen štatutárneho orgánu,
– člen štatutárneho orgánu zodpovedný za výkon činností podľa zákona o cenných papieroch,
– člen dozornej rady,
– prokurista,
– vedúci zamestnanec a
– vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu.

V žiadosti je potrebné vyplniť všetky údaje a predkladá sa s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa, resp. jeho zástupcu. Podpis žiadateľa, resp. jeho zástupcu musí byť úradne osvedčený aj na doplneniach žiadosti.

2. Vyhlásenia kandidáta na účely posúdenia jeho spôsobilosti a vhodnosti do funkcií v banke

Vzor_vyhlaseni_kandidata_na_ucely_posudenia_jeho_sposobilosti_a_vhodnosti_do_funkcii_v_banke.docx [.docx, 483.4 kB]

V súlade so znením čl. 3 metodického usmernenia vyhlásenia kandidáta podľa vyššieho uvedeného vzoru sa predkladajú v žiadosti o udelenie

a) bankového povolenia pôsobiť ako banka (§ 7 ods. 1 zákona o bankách v spojení s § 1 a 2 ods. 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky (ďalej len „opatrenie o žiadosti o povolenie“),

b) predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie osoby do orgánov banky alebo na ustanovenie osoby do kľúčovej funkcie v banke alebo v jej pobočke v zahraničí (§ 9 ods. 4 zákona o bankách v spojení s § 2 ods. 4 opatrenia o žiadosti o povolenie),

c) predchádzajúceho súhlasu na zriadenie pobočky banky v zahraničí (§ 23 ods. 8 zákona o bankách v spojení s § 1 a 2 písm. c) až f) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (ďalej len „opatrenie o žiadosti o zriadenie pobočky“),

d) predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20%, 30% alebo 50% alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode (§ 28 ods. 1 písm. a), ods. 2, 15 a 16 zákona o bankách v spojení s § 1 ods. 1 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (ďalej len „opatrenie o žiadosti o zmenu vlastníckej štruktúry“) alebo

e) predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky vrátane zlúčenia alebo splynutia inej právnickej osoby s bankou (§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o bankách v spojení s § 2 ods. 1 a 2 písm. g) opatrenia o žiadosti o zmenu vlastníckej štruktúry).

Vyhlásenia sa týkajú kandidátov na tieto funkcie v banke:
– člen štatutárneho orgánu,
– člen štatutárneho orgánu zodpovedný za výkon činností podľa zákona o cenných papieroch,
– člen dozornej rady,
– prokurista,
– vedúci zamestnanec a
– vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu.

Vo vyhláseniach je potrebné vyplniť všetky údaje a predkladajú sa s úradne osvedčeným podpisom kandidáta.