en en

Zoznam minimálnych záznamov, ktoré musí viesť obchodník s cennými papiermi podľa zákona o cenných papieroch a ktorý je Národná banka Slovenska povinná vypracovať a viesť podľa § 75 ods. 7 tohto zákona

Národná banka Slovenska v súlade s § 75 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vypracovala ku dňu 18. marca 2008 a vedie tento zoznam:

1. Identifikačné údaje a kategorizácia klienta

Záznam musí obsahovať:

  1. obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo predávajúceho a kupujúceho, ak je právnickou osobou (§ 75 ods. 1 a 2 zákona),
  2. meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo predávajúceho alebo kupujúceho, ak je fyzickou osobou (§ 75 ods. 1 a 2 zákona),
  3. identifikačné údaje podľa písmena a) a b) o ostatných klientoch,
  4. informáciu o tom, či ide o profesionálneho alebo neprofesionálneho klienta (§ 8a zákona) a priradenie voči ktorým investičných službám, vedľajším službám a obchodom ide o profesionálneho klienta alebo neprofesionálneho klienta; v tejto informácii sa ďalej uvedie, na základe ktorých ustanovení zákona bol klient zaradený do kategórie profesionálneho klienta a či s ním bola uzavretá písomná zmluva podľa § 8a ods. 4 zákona,
  5. zoznam a prehľad písomných interných pravidiel a postupov členenia klientov do jednotlivých kategórií klientov (§ 8a ods. 7 zákona).

2. Evidencia práv a povinností dohodnutých medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientmi

Zoznam dokumentov, ktoré obsahujú všetky práva a povinnosti dohodnuté medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom a iné podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi poskytne klientovi investičné služby alebo vedľajšie služby (§ 73i ods. 1 zákona).

3. Zmluva s klientom

Rámcová zmluva s klientom v písomnej forme (alebo na inom trvalom médiu) uzavretej s klientom pred prvým poskytnutím inej investičnej služby ako investičné poradenstvo, v ktorej sú určené základné práva a povinnosti obchodníka s cennými papiermi a klienta (§ 73i ods. 2 zákona).

4. Zmluvy s inými osobami

Zoznam a prehľad zmlúv obchodníka s cennými papiermi uzavretých s inými osobami než s klientmi.

5. Informácie o klientovi pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadenia portfólia

Záznam o informáciách týkajúcich sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií týkajúcich sa konkrétneho typu finančného nástroja alebo investičnej služby, alebo vedľajšej služby, jeho finančnej situácie a jeho investičných cieľov tak, aby obchodník mohol odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú preňho vhodné (§ 73f zákona).

6. Informácie o klientovi pri poskytovaní iných investičných služieb

Záznam o požiadaní klienta alebo potenciálneho klienta (pri poskytovaní iných investičných služieb ako sú uvedené v bode 5 tohto zoznamu), aby poskytol informácie o jeho znalostiach a skúsenostiach v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby obchodník s cennými papiermi mohol posúdiť, či predpokladaná investičná služba alebo produkt sú pre klienta vhodné.

7. Uchovávanie záznamov

Záznamy o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov, ako aj záznamy o kúpe a predaji finančných nástrojov uskutočnených na vlastný účet aj bez pokynov klientov a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa poskytovaných služieb je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať po dobu najmenej päť rokov, aj pre Národnú banku Slovenska na jej požiadanie (§ 75 ods. 3 zákona).

8. Spájanie pokynov klienta s pokynmi iných klientov a rozpis na jednotlivých klientov

Záznam o zavedení a účinnom dodržiavaní alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených pokynov a obchodov každého klienta pri súhrnných operáciách, ktoré zahrňujú viac ako jedného klienta, ako aj základňu pre rozpis na jednotlivých klientov (§ 73s zákona). Záznam obsahuje aj dátum a čas rozpisu na jednotlivých klientov, uvedenie zodpovedajúcich finančných nástrojov, identifikáciu každého klienta a čiastku alokovanú na každého identifikovaného klienta.

9. Prijatie alebo vykonanie pokynu na uskutočnenie investičnej služby už či na účet klienta alebo na vlastný účet

Záznam o údajoch požadovaných Prílohou I Nariadenia komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (ďalej len „Nariadenie“).

10. Postúpenie pokynu na vykonanie investičnej služby inej osobe

Ak obchodník s cennými papiermi postúpi pokyn na vykonanie investičnej služby tretej osobe, ihneď po tomto postúpení vykoná záznam v súlade s čl. 8 ods. 2 Nariadenia, a to

  1. záznam o mene alebo o inom označení klienta, ktorého pokyn bol postúpený,
  2. záznam o mene alebo o inom označení osoby, ktorej bol pokyn postúpený,
  3. záznam o podmienkach postúpeného pokynu,
  4. záznam o dátume a presnom čase postúpenia pokynu.

11. Primerané správy o poskytnutých investičných službách klientovi

Záznam o poskytnutých investičných službách tak, aby mohol obchodník s cennými papiermi zasielať klientovi primerané správy o poskytnutej službe už či bezodkladne po uskutočnení investičnej služby alebo ako pravidelný výpis o poskytnutých službách vo forme písomného dokumentu alebo iným spôsobom, ktorý sa dá spätne zrekonštruovať v súlade s § 73j, § 73k a § 73l zákona.

12. Ochrana finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta

Záznamy a účty vedené tak, aby obchodník s cennými papiermi mohol kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva držané pre jedného klienta od aktív držaných pre ktoréhokoľvek iného klienta i od svojich vlastných aktív. Dostatočne preukazné záznamy o tom, že prostriedky klienta (okrem úverovej inštitúcie) obchodník s cennými papiermi nepoužíva vo svoj vlastný prospech; obchodník s cennými papiermi má viesť svoje záznamy a účty tak, aby bola zabezpečená ich presnosť a predovšetkým súvzťažnosť k finančným nástrojom a finančným prostriedkom držaným pre klientov (§ 71h zákona).

13. Ochrana finančných nástrojov klienta, pokiaľ ide o financovanie cenných papierov

Podrobné záznamy o klientovi vedené tak, aby bolo možné rozlíšiť finančné nástroje použité podľa inštrukcií klienta na financovanie cenných papierov ako aj počet finančných nástrojov, ktoré boli takto použité a ktoré patria každému klientovi, ktorý dal svoj predchádzajúci výslovný súhlas, aby tak bolo možné správne rozdeliť prípadnú stratu (§ 71k ods. 3 zákona v spojení s ostatnými ustanoveniami § 71k zákona).

14. Marketingové oznámenie

Záznam o vzorke každého marketingového oznámenia (okrem ústnej komunikácie), ktorým sa obchodník s cennými papiermi obracia na neprofesionálnych klientov alebo potenciálnych neprofesionálnych klientov podľa § 73c zákona.

15. Investičný prieskum

Záznam o každej položke investičného prieskumu vydanej v písomnej forme (§ 71o zákona).

16. Vnútorná štruktúra, organizácia a riadenie obchodníka

Záznamy o organizačnej štruktúre spoločnosti, o postupoch rozhodovania, o mechanizme vnútornej kontroly, o kvalifikácii zamestnancov a pod. vedené v súlade s § 71 zákona.

17. Postupy pre funkciu dodržiavania

Záznamy o tom, ako obchodník s cennými papiermi zaviedol, uplatňuje a dodržiava primerané stratégie a postupy na identifikáciu každého rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených v zákone, alebo v iných osobitných predpisoch, a o tom, že prijal primerané opatrenia a postupy, ktoré minimalizujú takéto riziká a umožnia Národnej banke Slovenska riadny výkon dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi (§ 71a zákona).

18. Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby s možným konfliktom záujmu

Záznamy, ktoré obchodník s cennými papiermi vedie a pravidelne aktualizuje, o investičnej službe, investičnej činnosti alebo vedľajšej službe vykonanej týmto obchodníkom s cennými papiermi alebo v jeho mene, v rámci ktorej došlo k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamenal značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov, alebo k takému vzniku konfliktu záujmov môže, v prípade prebiehajúcej služby alebo činnosti, dôjsť (§ 71n zákona)

19. Záznamy a správy o dodržiavaní povinností ustanovených zákonom, riadení rizík a vykonávaní vnútorného auditu

Záznamy o plnení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými podľa § 71a zákona. Tieto záznamy obsahujú najmä výsledky monitorovania a pravidelného hodnotenia účinnosti opatrení a postupov pri zavedení, uplatňovaní a dodržiavaní stratégie a postupov potrebných na identifikáciu každého rizika spojeného s nedodržiavaním povinností ustanovených zákonom alebo osobitnými predpismi (§ 71a ods. 2 písm. a) zákona).

Záznamy o plnení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými podľa § 71b zákona. Tieto záznamy obsahujú najmä výsledky monitorovania primeranosti a účinnosti stratégií a postupov riadenia rizík obchodníka, stupňa dodržiavania opatrení, procesov a mechanizmov prijatých na riadenia rizík s činnosťami obchodníka s cennými papiermi a účinnosti opatrení prijatých na nápravu nedostatkov (§ 71b ods. 1 písm. c) zákona).

Záznamy o plnení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými podľa § 71c zákona. Tieto záznamy obsahujú najmä závery vnútorného auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie primeranosti a účinnosti systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a vnútorných aktov riadenia obchodníka s cennými papiermi (§ 71c ods. 1 písm. a) zákona).

Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií podľa § 71a až § 71c zákona v obchodníkovi s cennými papiermi predkladajú vrcholovému manažmentu obchodníka s cennými papiermi aspoň raz ročne písomné správy o vykonávaní činností podľa § 71a až § 71c zákona, pokiaľ stanovami obchodníka s cennými papiermi nie je určená povinnosť tieto správy predkladať častejšie (§ 71d ods. 3 zákona).

20. Záznamy o sťažnostiach a opatreniach na ich riešenie

Záznamy o primeranom a rýchlom vybavovaní sťažností prijatých od neprofesionálnych klientov alebo potenciálnych neprofesionálnych klientov (§ 71e zákona) a záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej riešenie (§ 71e zákona).

21. Záznamy o kótovaných cenách akcií

Záznamy o kótovaných cenách akcií vedené systematickým internalizátorom; ak sú ceny akcií kótované, uchováva ich obchodník s cennými papiermi po dobu minimálne dvanástich kalendárnych mesiacov; týmto nie je dotknutý bod 5 tohto zoznamu (čl. 24 podods. 1b) Nariadenia).

22. Informácie o poplatkoch, províziách alebo nepeňažných plneniach

Záznam, ktorý vedie obchodník s cennými papiermi, o poplatkoch, províziách alebo nepeňažných plneniach podľa § 73b ods. 3 zákona v súhrnnej forme, ak súčasne obchodník s cennými papiermi umožní klientovi získať podrobnejšie informácie na základe jeho žiadosti.

Ing. Martin Barto, CSc.
viceguvernér