en en

Devízová oblasť

Žiadosť o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup cudzej meny za eurá v hotovosti:

žiadateľ – fyzická osoba [.docx, 15.6 kB]

žiadateľ – právnická osoba [.docx, 15.6 kB]

Žiadosť o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je predaj cudzej meny za eurá v hotovosti:

žiadateľ – fyzická osoba [.docx, 16 kB]

žiadateľ – právnická osoba [.docx, 15.9 kB]

Čestné vyhlásenie [.docx, 13.7 kB] osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ povolenú činnosť vykonávať o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony

OZNAM:

Ak potrebujete vyznačiť právoplatnosť na doručenom rozhodnutí Národnej banky Slovenska o udelení devízovej licencie, môžete tak urobiť nasledovnými spôsobmi:

  • osobne doručením originálu rozhodnutia spolu so žiadosťou o vyznačenie právoplatnosti do podateľne Národnej banky Slovenska alebo
  • zaslaním originálu rozhodnutia spolu so žiadosťou o vyznačenie právoplatnosti na adresu Národnej banky Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Ak žiadate o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia skôr ako 15 dní po doručení rozhodnutia, predložte spolu s originálom rozhodnutia žiadosť o vyznačenie právoplatnosti vrátane vzdania sa práva na podanie rozkladu. V žiadosti uveďte: „Vzdávam sa práva na podanie rozkladu voči rozhodnutiu číslo záznamu … a číslo spisu … zo dňa …. a žiadam o vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí ku dňu vzdania sa práva na podanie rozkladu.“.

Táto žiadosť musí mať úradne osvedčený podpis osoby oprávnenej konať v mene držiteľa devízovej licencie.

Rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti budete potrebovať v ďalšom úradnom styku, napríklad pri zápise devízovej licencie do živnostenského registra.

Kontakt:
E-mail: zmenarne@nbs.sk