en en

Veritelia

Vzory, odporúčania

Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov:

bez obmedzenia rozsahu [.docx, 33 kB]

v obmedzenom rozsahu (právnická osoba) [.docx, 30.9 kB]

v obmedzenom rozsahu (fyzická osoba) [.docx, 25.9 kB]

Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie úverov a pôžičiek spotrebiteľom:

formulár žiadosti – úvery, pôžičky [.docx, 30.4 kB]

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie osôb veriteľa

formular_ziadosti_osoby_veritela.docx [.docx, 313.2 kB]

Všeobecný vzor žiadosti

formular_vseobecnej_ziadosti.docx [.docx, 258.6 kB]

Čestné vyhlásenia:

osoby navrhovanej za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly žiadateľa, vedúceho organizačnej zložky zahraničnej osoby o dôveryhodnosti [.docx, 19.4 kB]

Útvar dohľadu v súlade s Metodickým usmernením Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 29. marca 2016 č. 3/2016 k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, časť II, článok 2 odsek 4 písm. e) bod 7 odporúča v čestnom vyhásení navrhovanej osoby uviesť aj jej vyhlásenie, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne vrátane úradne osvedčených kópií dokladov.

žiadateľa – fyzickej osoby o dôveryhodnosti [.docx, 18.5 kB]

žiadateľa o vhodnosti právnickej osoby [.docx, 20.4 kB]

Odporúčania:

obchodný plán [.docx, 18.3 kB]

systém vnútornej kontroly [.docx, 18.8 kB]

Oznamovanie zasadnutí orgánov veriteľa:

oznámenia [.xlsx, 9.9 kB]