en en

Pravidlá a zoznamy ratingových agentúr

Ratingové agentúry musia dodržiavať prísne pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby na ratingy nemali dosah konflikty záujmov, aby ratingové agentúry neustále obozretne sledovali kvalitu metodiky ratingu a výsledkov tohto ratingu, a aby ratingové agentúry postupovali transparentne. Súčasťou tohto nariadenia je takisto systém účinného dohľadu, prostredníctvom ktorého ESMA vykonáva dohľad nad ratingovými agentúrami.

Z týchto pravidiel možno spomenúť tieto:

  • Ratingové agentúry nesmú poskytovať poradenské služby.
  • Uvedené agentúry nesmú hodnotiť finančné nástroje, pokiaľ nebudú mať k dispozícii dostatočné množstvo kvalitných informácií, z ktorých budú môcť pri svojom hodnotení vychádzať.
  • Agentúry musia zverejniť modely, metodiku a základné predpoklady, z ktorých vo svojom hodnotení vychádzajú.
  • Uvedené agentúry musia povinne uverejňovať výročnú správu o transparentnosti.
  • Ďalej musia zaviesť vnútorný mechanizmus kontroly na posúdenie kvality svojich hodnotení.
  • V správnych alebo dozorných radách týchto agentúr by mali byť aspoň traja riaditelia, ktorých finančné ohodnotenie nesmie závisieť od výsledkov hospodárenia danej ratingovej agentúry, a ktorí budú vymenovaní na jedno funkčné obdobie, ktorého dĺžka nepresiahne päť rokov. Bude možné ich odvolať len v prípade odborného pochybenia. Aspoň jeden z nich by mal byť odborníkom na oblasť sekuritizácie a štruktúrovaného financovania.

Zoznam registrovaných a certifikovaných ratingových agentúr

Všetky ratingové agentúry, ktoré majú záujem, aby sa ich úverové ratingy používali v rámci EÚ, musia požiadať o registráciu, ktorú podľa nariadenia č. 1060/2009 o ratingových agentúrach vykonáva ESMA. Ide o celkovú harmonizáciu pravidiel o vydávaní úverových hodnotení, podľa ktorých úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, zaisťovne, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, správcovia alternatívneho investičného fondu a centrálne protistrany môžu na regulačné účely používať úverové ratingy, len ak sú vydané ratingovými agentúrami so sídlom v Únii, ktoré sú registrované v súlade s týmto nariadením.

V prípade, že ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine má záujem, aby sa úverové ratingy, ktoré sa týkajú subjektov so sídlom v tretích krajinách alebo finančných nástrojov vydaných v tretích krajinách a ktoré vydala, používali podľa článku 4 ods. 1 nariadenia bez toho, aby boli potvrdené v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia, musí splniť požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenie a okrem iného získať certifikáciu ESMA. Certifikácia je teda inštitút, ktorý umožní ratingovej agentúre so sídlom mimo EÚ participáciu na trhu úverových hodnotení v rámci EU.

1.1. Nadmerné spoliehanie sa na úverové ratingy

Ratingové agentúry zohrávajú významnú úlohu na globálnych trhoch s cennými papiermi a bankových trhoch, lebo ich úverové ratingy používajú investori, vypožičiavatelia a vlády v rámci prijímania informovaných investičných a finančných rozhodnutí. Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky, zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia môžu tieto úverové ratingy používať ako referenciu na výpočet svojich kapitálových požiadaviek na účely platobnej schopnosti alebo na výpočet rizík svojej investičnej činnosti. Úverové ratingy majú následne výrazný vplyv na fungovanie trhov a na presvedčenie a dôveru investorov a spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby sa ratingové činnosti vykonávali v súlade so zásadami integrity, transparentnosti, zodpovednosti a dobrého riadenia s cieľom zabezpečiť, aby boli výsledné úverové ratingy používané v Spoločenstve nestranné, objektívne a primeranej kvality.

Napriek tomu história ukázala, že ratingové agentúry na jednej strane vo svojich úverových ratingoch nezareagovali dostatočne včas na zhoršujúce sa trhové podmienky a na druhej strane neupravili dostatočne včas svoje úverové ratingy po prehĺbení krízy na trhu. Toto zlyhanie môžu najlepšie napraviť opatrenia vzťahujúce sa na konflikty záujmov, kvalitu úverových ratingov, transparentnosť ratingových agentúr, ich vnútorné riadenie a dohľad nad činnosťami ratingových agentúr. Používatelia úverových ratingov by sa preto nemali slepo spoliehať na úverové ratingy (tzv. nadmerné spoliehanie sa na úverové hodnotenie z ang. mechanistical overreliance), ale by mali maximálne starostlivo vykonávať vlastnú analýzu, a ak sa spoliehajú na tieto úverové ratingy, vždy postupovať s primeranou náležitou odbornou starostlivosťou (due diligence).

Národná banka Slovenska je v tejto veci orgánom, ktorý podľa článku 25a v nadväznosti na článok 5a nariadenia dohliada na to, aké postupy a opatrenia dohliadané subjekty používajúce ratingové hodnotenia uplatnili na to, aby sa mechanicky nespoliehali výlučne na samotné ratingové hodnotenie, ale aby toto hodnotenie bolo iba súčasťou širšieho konceptuálne komplexnejšieho hodnotenia subjektov alebo danej emisie finančných nástrojov, ktorej úverová kvalita sa vyhodnocuje.

1.2. Dvojitý úverový rating

Ak má emitent alebo spriaznená tretia strana v úmysle vyžiadať si úverový rating sekuritizačného nástroja, poverí minimálne dve ratingové agentúry, aby predložili úverové ratingy nezávisle od seba. Pokiaľ majú emitent alebo spriaznená tretia strana v úmysle poveriť aspoň dve ratingové agentúry vydaním úverového ratingu tej istej emisie alebo subjektu, emitent alebo spriaznená tretia strana zvážia poverenie aspoň jednej ratingovej agentúry, ktorá nemá viac než 10 % celkový podiel na trhu a ktorú môže emitent alebo spriaznená tretia strana vyhodnotiť ako schopnú ohodnotiť príslušnú emisiu alebo subjekt za predpokladu, že na základe zoznamu ESMA uvedeného v odseku 2 je na hodnotenie osobitnej emisie alebo subjektu k dispozícii ratingová agentúra. Pokiaľ emitent alebo spriaznená tretia strana nepoverí aspoň jednu ratingovú agentúru, ktorá nemá viac než 10 % celkový podiel na trhu, zaznamená sa to.

Národná banka Slovenska je v tejto veci orgánom, ktorý podľa článku 25a v nadväznosti na článok 8c a 8d nariadenia dohliada na to, aké postupy a opatrenia dohliadané subjekty používajúce ratingové hodnotenia uplatnili na to, aby si splnili povinnosti, ktoré im z týchto článkov vyplývajú.