en en

Centrálna evidencia regulovaných informácií (CERI)

Centrálna evidencia regulovaných informácií je databázou regulovaných informácií, ktoré sú emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinní predkladať Národnej banke Slovenska.

Okrem povinne zasielaných informácií, emitenti cenných papierov môžu prostredníctvom tejto databázy zverejniť aj iné informácie súvisiace s ich činnosťou (akými sú napr. informácie o konaní a výsledkov valného zhromaždenia, zmeny v základnom imaní spoločnosti, atď. – viac v časti „Prehľad regulovaných a ostatných informácií“).