en en

Register podľa PSD2

Informácia k zoznamu podľa zákona o platobných službách („register podľa PSD2″)

Na základe ustanovení § 74 ods. 1 a 85d ods. 1 zákona o zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o platobných službách) Národná banka Slovenska vedie zoznam (register podľa PSD2), ktorými sa zabezpečila transpozícia článkov 14 ods. 1 až 3 a 111 bod 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES („smernica PSD2″).

Európsky orgán dohľadu pre bankovníctvo („EBA“) je povinný podľa článku 15 smernice PSD2 vytvoriť centrálny register, ktorý bude obsahovať údaje, ktoré mu oznámia príslušné členské štáty zo svojich verejných registrov podľa PSD2.

EBA vypracoval regulačný technický štandard („RTS“), ktorým sa ukladajú technické požiadavky na vytvorenie, fungovanie a zriadenie elektronického centrálneho registra a na vstup obsahujúcich informácii podľa článku 15 ods. 4 smernice PSD2 a Implementujúci technický štandard („ITS“) o podrobnostiach a štruktúre informácii zadávanými príslušnými orgánmi v ich verejných registroch podľa článku 15 ods. 5 smernice PSD2.

Národná banka Slovenska zabezpečuje technické riešenie zoznamu (registra podľa PSD2) prostredníctvom technickej aplikácie subjekty finančného trhu. Okrem používateľského rozhrania táto aplikácia poskytuje aj aplikačné rozhranie, a to na nasledovných URL:

https://subjekty.nbs.sk/api/psd2 – zoznam inštitúcií vo formáte JSON. Každá z poskytovaných služieb podľa PSD2 (AISP, PISP, PIISP) má svoj vlastný záznam s dátumom začiatku aj ukončenia činnosti. Každá ištitúcia je identifikovaná obchodným menom, adresou a IČO, pokiaľ ho má subjekt v SR pridelené.

https://subjekty.nbs.sk/api/psd2signed – rovnaký zoznam ako predchádzjúci, len elektronicky podpísaný X.509 certifikátom NBS (JWT token, base64 encoded)

https://subjekty.nbs.sk/api/certificate – X.509 certifikát vydaný pre NBS medzinárodnou certifikačnou autoritou na overenie elektronického podpisu

https://subjekty.nbs.sk/api/cl – zoznam kódov typov inštitúcií

Databáza subjektov sa aktualizuje zo zdrojových databáz na dennej báze najneskôr do 05:00 s údajmi platnými za predchádzajúci deň – jeho dátum je v poli „updated“. Zoznam obsahuje aj časovú pečiatku, kedy bol vygenerovaný v poli „iat“ (JWT štandard RFC 7519). Generuje sa raz za hodinu.