en en

Upozornenie na poskytovanie pôžičiek „peer to peer“ spôsobom

27. 04. 2016 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska vykonáva integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Súčasťou dohľadu nad finančným trhom je aj vykonávanie politiky obozretnosti na makroúrovni vrátane výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov s cieľom prispievať k udržiavaniu stability finančného systému a k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu.

Národná banka Slovenka si dovoľuje upozorniť verejnosť, že jej dohľadu nepodlieha poskytovanie pôžičiek medzi dvoma alebo viacerými fyzickými osobami nepodnikateľským spôsobom (tzv. „peer to peer“ spôsob) ako jedným z viacerých druhov kolektívneho financovania (známeho aj pod pojmom crowdfunding [1])). Táto činnosť rovnako ako aj subjekty, ktoré ju vykonávajú nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť, že účasť na takomto spôsobe požičiavania prostredníctvom internetovej aukcie je konaním na vlastnú zodpovednosť zúčastnených subjektov (investor – veriteľ / záujemca – dlžník), a preto by si mali zúčastnené subjekty zvážiť riziká, ktoré sú spojené s účasťou na takejto internetovej aukcii.

Jedným z takýchto subjektov je aj spoločnosť Zinc Euro,a.s., so sídlom v Poprade, ktorá vykonáva činnosť prevádzkovateľa portálu www.zinceuro.sk, prostredníctvom ktorého poskytuje verejnosti pôžičky „peer to peer“ spôsobom.

Národná banka Slovenska zverejnila upozornenie aj ku spoločnosti iService, a. s., so sídlom v Bratislave, ako prevádzkovateľa portálu www.zltymelon.sk, ktorá vykonáva vyššie uvedené činnosti, viac informácií môžete nájsť tu.


[1]) Definíciu crowdfundingu možno nájsť v dokumente Európskej komisie: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10229?locale=sk