en en

Informácia podľa § 60 ods. 9 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, uložila rozhodnutím č. ODT-4275/2016 zo dňa 02.08.2016 spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, podľa 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) pokutu 1500 eur za porušenie § 35 ods. 3 zákona o burze tým, že polročná finančná správa za prvý polrok 2015 predložená dňa 24.08.2015 Centrálnej evidencii regulovaných informácií a zverejnená na webovom sídle spoločnosti Prvá strategická, a.s. neobsahovala konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku k 30.06.2015.

Rozhodnutie bolo spoločnosti Prvá strategická, a.s. doručené dňa 08.08.2016.

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, uložila rozhodnutím č. ODT-4276/2016 zo dňa 02.08.2016 spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, podľa 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) pokutu 1500 eur za porušenie § 35 ods. 3 zákona o burze tým, že polročná finančná správa za prvý polrok 2015 predložená dňa 21.08.2015 Centrálnej evidencii regulovaných informácií a zverejnená na webovom sídle spoločnosti Druhá strategická, a.s. neobsahovala konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku k 30.06.2015.

Rozhodnutie bolo spoločnosti Druhá strategická, a.s. doručené dňa 08.08.2016.

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, uložila rozhodnutím č. ODT-4274/2016 zo dňa 02.08.2016 spoločnosti Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, podľa 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) pokutu 1500 eur za porušenie § 35 ods. 3 zákona o burze tým, že polročná finančná správa za prvý polrok 2015 predložená dňa 28.08.2015 Centrálnej evidencii regulovaných informácií a zverejnená na webovom sídle spoločnosti Plastika, a.s. neobsahovala konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku k 30.06.2015.

Rozhodnutie bolo spoločnosti Plastika, a.s. doručené dňa 08.08.2016.

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, uložila rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-004-943, č.z.: 100-000-034-063 zo dňa 11.04.2017 spoločnosti PTatranská teplárenská, a.s., IČO: 31 651 054, so sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, podľa 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) pokutu 500 eur za porušenie § 34 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanoveniami § 34 ods. 4 až 6 zákona o burze tým, že ročná finančná správa za rok 2015 predložená dňa 12.05.2016 Centrálnej evidencii regulovaných informácií a zverejnená na webovom sídle spoločnosti Tatranská teplárenská, a.s. nebola zverejnená spolu so správou audítora.

Rozhodnutie bolo spoločnosti Tatranská teplárenská, a.s. doručené dňa 18.04.2017.

Národná banka Slovenska,útvar dohľadu nad finančným trhom, rozhodnutím č.sp.: NBS1-000-014-609, č.z.:100-000-077-721 zo dňa 02.01.2018 uložila spoločnosti Tatranská teplárenská, a.s., so sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 651 054, pokutu 800 eur (slovom: osemsto eur) za porušenie ustanovenia § 34 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanoveniami § 34 ods. 4 až 6 zákona o burze tým, že ročná finančná správa za rok 2016 uložená dňa 16. marca 2017 do registra účtovných závierok, resp. dňa 19. mája 2017 predložená Centrálnej evidencii regulovaných informácií a zverejnená na webovom sídle spoločnosti Tatranská teplárenská, a.s. nebola zverejnená spolu so správou audítora.

Rozhodnutie bolo spoločnosti Tatranská teplárenská, a.s. doručené dňa 10.01.2018.

Národná banka Slovenska,útvar dohľadu nad finančným trhom, rozhodnutím č.sp.:NBS1-000-014-603, č.z.:100-000-077-723 zo dňa 02.01.2018 uložila spoločnosti VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. so sídlom Murgašova 27, 927 01 Šaľa, IČO: 31 412 157, pokutu 300 eur (slovom: tristo eur) za porušenie ustanovenia § 34 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanoveniami § 34 ods. 4 až 6 zákona o burze tým, že ročná finančná správa za rok 2016 predložená dňa 21. júla 2017 Centrálnej evidencii regulovaných informácií a zverejnená na webovom sídle spoločnosti VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. nebola zverejnená spolu so správou audítora.

Rozhodnutie bolo spoločnosti VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. doručené dňa 10.01.2018.