en en

Doručovanie verejnou vyhláškou v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 747/2004 Z. z. v platnom znení

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom v súčasnosti nedoručuje žiadnu písomnosť verejnou vyhláškou.