en en

Upozornenie na podmienku udelenia predchádzajúceho súhlasu NBS na nadobudnutie alebo ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na finančnej inštitúcii

v zmysle zmenených a doplnených ustanovení právnych predpisov s účinnosťou od 1.1.2009

V prípade banky, obchodníka s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne, správcovskej spoločnosti alebo burzy (ďalej len „finančná inštitúcia“) je predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podmienkou na:

  • nadobudnutie kvalifikovanej účasti, t. j. priameho alebo nepriameho podielu na finančnej inštitúcii, ktorý predstavuje 10% alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, alebo podiel, ktorý umožní vykonávať nadobúdateľovi významný vplyv na riadenie finančnej inštitúcie
  • alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na finančnej inštitúcii, ktorým by podiel na základnom imaní finančnej inštitúcie alebo na hlasovacích právach vo finančnej inštitúcii dosiahol alebo prekročil 20%, 30% alebo 50%
  • alebo na to, aby sa finančná inštitúcia stala dcérskou spoločnosťou, t.j. spoločnosťou, nad ktorou bude nadobúdateľ podielu vykonávať kontrolu,

a to v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode (pozri § 66b Obchodného zákonníka). Pokiaľ je nadobúdateľom podielu na finančnej inštitúcii iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, iná banka alebo zahraničná úverová inštitúcia, nezohľadňujú sa pri výpočte vyššie uvedených podielov hlasovacie práva alebo podiely, ktoré nadobúdateľ drží ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku (ide o investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.), ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia finančnej inštitúcie a ak ich tento nadobúdateľ prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí.

Zoznam dotknutých ustanovení právnych predpisov:

  • § 28 ods. 1 písm. a) v spojení s § 7 ods. 11, 12, 17 a 19 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • § 70 ods. 1 písm. a) v spojení s § 8 písm. f) až i) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
  • § 77 ods. 1 písm. a) v spojení s § 5 písm. d) až h) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • § 6 ods. 1 písm. a) v spojení s § 3 ods. 4 písm. g) až i) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov