en en

Upozornenie na zasielanie oznámení dohliadaných subjektov

Dňa 10. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v Čl. VIII zmenil a doplnil zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“). Podľa § 2 ods. 7 posledná veta zákona o dohľade je dohliadaný subjekt povinný umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní svojho valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu alebo iného svojho orgánu riadiaceho alebo kontrolujúceho činnosť dohliadaného subjektu, pričom oznámenie o termíne a programe každého zasadnutia takéhoto orgánu je dohliadaný subjekt povinný najmenej tri pracovné dni vopred doručiť Národnej banke Slovenska.

Uvedené oznámenia budú dohliadané subjekty zasielať Národnej banke Slovenska výlučne elektronickou poštou na nasledovné e-mailové adresy:

Banky: banky-oznamenia@nbs.sk
Poisťovne: poistovne-oznamenia@nbs.sk
Obchodníci s cennými papiermi: ocp-oznamenia@nbs.sk
Burza cenných papierov, centrálny depozitár: trh-oznamenia@nbs.sk
Správcovské spoločnosti:spravcovske-oznamenia@nbs.sk
Dôchodkové spoločnosti: dochodkove-oznamenia@nbs.sk
Platobné inštitúcie: institucie-oznamenia@nbs.sk
Inštitúcie elektronických peňazí: elektronicke-oznamenia@nbs.sk
Veritelia: veritelia-oznamenia@nbs.sk
Samostatní finanční agenti a finanční poradcovia: fap-dohlad@nbs.sk
Ostatné dohliadané subjekty: subjekty-oznamenia@nbs.sk