en en

Upozornenia európskych orgánov dohľadu

Národná banka Slovenska je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), ktorý sa zriadil k  1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej Únie. Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančný sektor, náležite uplatňovali s cieľom chrániť finančnú stabilitu a zabezpečiť dôveru vo finančný systém ako celok a dostatočnú ochranu pre užívateľov v  oblasti finančných služieb. Národná banka Slovenska je členom a podieľa sa na rozhodovaní štyroch novo zriadených európskych orgánov:

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) vznikol 16. decembra 2010 so sídlom vo Frankfurte, Nemecko. Poslaním ESRB je prispievať k predchádzaniu alebo zmierňovaniu systémových rizík pre finančnú stabilitu v EÚ, ktoré vyplývajú z vývoja v rámci finančného systému, a to pri zohľadnení makroekonomického vývoja tak, aby sa zabránilo obdobiam rozsiahlych finančných otrasov.
Upozornenia

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vznikol 1. januára 2011 so sídlom v Londýne, Veľká Británia, ako právny nástupca Výboru európskeho bankového dohľadu (CEBS) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CEBS-u.
Upozornenia

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) vznikol 1. januára 2011 so sídlom vo Frankfurte, Nemecko, ako právny nástupca Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými penzijnými fondmi (CEIOPS) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CEIOPS-u.
Upozornenia

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vznikol 1. januára 2011 so sídlom v Paríži, Francúzsko, ako právny nástupca Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CESR-u.
Monitorovanie rizík

Základom novej štruktúry sa stalo rozlišovanie výkonu dohľadu na makroprudenciálnej úrovni (ESRB) a dohľadu nad obozretným podnikaním finančných inštitúcií (EBA, ESMA, EIOPA) a úplná harmonizácia v oblasti regulácie podnikania subjektov finančného trhu.