en en

ECB povolila dočasnú úľavu v ukazovateli finančnej páky bánk vzhľadom na výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou

  • Bankový dohľad ECB využil svoju regulačnú právomoc na vyhlásenie výnimočných okolností.
  • Prijaté opatrenie umožní bankám vylúčiť expozície voči centrálnym bankám z ukazovateľa finančnej páky.
  • Banky môžu toto podporné opatrenie využívať do 27. júna 2021.

ECB povolila dočasnú úľavu v ukazovateli finančnej páky bánk vzhľadom na výnimočné okolnosti spôsobené pandémiouEurópska centrálna banka dnes vyhlásila, že banky eurozóny spadajúce pod jej priamy dohľad môžu vylúčiť niektoré expozície voči centrálnym bankám z ukazovateľa finančnej páky. Cieľom prijatého kroku bolo uľahčiť implementáciu menovej politiky. Bankový dohľad ECB prijal toto rozhodnutie po tom, čo Rada guvernérov ECB ako menový orgán eurozóny potvrdila existenciu výnimočných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu (COVID-19).

Nariadenie o kapitálových požiadavkách (CRR) v znení „rýchlej úpravy“ CRR umožňuje orgánom bankového dohľadu, aby po konzultácii s príslušnou centrálnou bankou povolili bankám vylúčiť expozície voči centrálnym bankám z ukazovateľa finančnej páky. Medzi aktíva, ktoré možno vylúčiť, patria mince a bankovky, ako aj vklady držané v centrálnej banke.

Banky môžu k vylúčeniu uvedených aktív pristúpiť po zverejnení ukazovateľa finančnej páky, ktorý predstavuje dôležité meradlo pre investorov. Na základe údajov z konca marca 2020 by vylúčenie zvýšilo agregovaný ukazovateľ finančnej páky (5,36 %) približne o 0,3 percentuálneho bodu. Požiadavka ukazovateľa finančnej páky na úrovni 3 % sa stane záväznou od 28. júna 2021, aktuálnu hodnotu ukazovateľa finančnej páky však banky musia zverejňovať už v súčasnosti.

Toto opatrenie je významné aj pre globálne systémovo dôležité banky (G-SIB) a dcérske spoločnosti zahraničných G-SIB, ktorým umožňuje dodatočnú úľavu v rámci už záväznej požiadavky týkajúcej sa celkovej schopnosti absorbovať straty (TLAC).

Banky môžu toto podporné opatrenie využívať do 27. júna 2021. Ak by bankový dohľad ECB chcel toto opatrenie predĺžiť aj po júni 2021, keď sa stane záväznou požiadavka ukazovateľa finančnej páky na úrovni 3 %, bude musieť prijať nové rozhodnutie. To by vyžadovalo aj rekalibráciu požiadavky ukazovateľa finančnej páky na úrovni 3 % smerom nahor.

Kontaktná osoba pre médiá: François Peyratout, tel.: +49 172 8632 119

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.