en en
9. Aké má postavenie v Európskej únii?
V rámci implementácie makroprudenciálnej politiky na európskej úrovni bol v roku 2010 vytvorený Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB). Poslaním ESRB je prispievať k predchádzaniu alebo zmierňovaniu systémových rizík pre finančnú stabilitu v EÚ, ktoré vyplývajú z vývoja v rámci finančného systému, a to pri zohľadnení makroekonomického vývoja tak, aby sa zabránilo obdobiam rozsiahlych finančných otrasov. Od svojho vzniku vydal ESRB dve odporúčania ohľadom organizácie makroprudenciálnej politiky v jednotlivých členských štátoch EÚ. V rámci krajín zúčastnených na jednotnom mechanizme dohľadu je zodpovednosť za makroprudenciálnu politiku zdieľaná medzi národnými orgánmi a ECB. Národné orgány majú právomoc vykonávať politiku v plnej miere, tak ako je definovaná v legislatíve EÚ. Rozhodnutia ECB o makroprudenciálnej politike môžu iba zvyšovať požiadavky nad rámec rozhodnutí národných orgánov. Inými slovami, ECB môže zasahovať iba v prípadoch, ak si myslí, že domáci orgán tak neurobil dostatočne, ale nemôže rušiť alebo zmierňovať rozhodnutia národných orgánov.