en en
Ako sa dozviem, akú hodnotu majú cenné papiere, ktoré vlastním?
Národná banka Slovenska neposkytuje poradenstvo týkajúce sa stanovenia hodnoty cenných papierov. V tejto otázke sa obráťte na finančného poradcu alebo obchodníka s cennými papiermi. Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorí majú povolenie na poskytovanie služieb, nájdete na našej webovej stránke Subjekty finančného trhu, kategória: Trh cenných papierov.