en en
Čo je potrebné zabezpečiť v prípade, ak bola žiadosť o výpis z RBUZ alebo jej príloha úradne osvedčená v zahraničí?
Listiny vydávané súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré sú platné v krajine vydania ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Výnimky ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná (zákon č. 97/1963 Zb. medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a v znení noviel, § 52). Viac informácii je uvedených na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.