en en
Čo je zásada jednej licencie?
Zásada jednej  licencie resp. vzájomného uznávania bankových licencií  zabezpečuje úverovej inštitúcii vykonávať bankové činnosti na celom území Európskeho hospodárskeho priestoru  buď prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky, ak jej už bolo povolenie na výkon bankových činností udelené v jej domovskej krajine, t.j. v niektorom  zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Pri svojej činnosti je úverová inštitúcia dohliadaná jej domovským orgánom dohľadu. Taktiež vklady klientov chráni fond na ochranu vkladov (alebo iný zodpovedajúci orgán) jej domovskej krajiny, pričom pobočky zahraničných bánk sa môžu dobrovoľne zapojiť do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike za účelom zabezpečenia zvýšenej ochrany vkladov. Členskými krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru sú okrem krajín EÚ aj Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.