en en
Čo znamená zavedenie okamžitých platieb pre klientov?
Zavedenie okamžitých platieb prináša výhody pre spotrebiteľov aj pre podnikateľov. Spotrebitelia môžu realizovať okamžité úhrady za tovary a služby obchodníkom a aj medzi sebou navzájom. A to aj cezhranične v rámci
26 európskych krajín. Podnikateľom umožnia efektívnejšie riadiť likviditu firmy a minimalizovať potrebu externého financovania, napr. čerpanie úverov. Okamžité platby budú môcť časom znížiť podiel platieb kartou či hotovosťou.