en en
De-risking - Aké sú očakávania NBS od finančnej inštitúcie v súvislosti uplatňovaním rizikovo-orientovaného prístupu vo vzťahu ku klientom v sektore kryptoaktív?
V súlade s vyššie uvedenými usmerneniami NBS od finančných inštitúcií, primárne bánk očakáva, že:
  • budú mať politiky pre riadenie ML/TF rizík, ktorým sú vystavené,
  • v politikách nastavia rozlišovacie kritériá medzi rizikami v rámci skupiny a rizikami spojenými s jednotlivými klientmi, ktorí patria do skupiny,
  • uplatňovanie politík pre riadenie rizík by nebude viesť k plošnému odmietaniu klientov,
  • budú mať stanovené kritériá, ktoré použijú pri určení dôvodov PREČO odmietnu/ukončia spoluprácu s klientom,
  • pred rozhodnutím o odmietnutí/ukončení spolupráce s klientom zvážili či využili všetky ostatné AML opatrenia,
  • zdokumentujú každé odmietnutie ukončenia obchodného vzťahu a budú tak NBS vedieť takého odmietnutie alebo ukončenie obchodného vzťahu pri výkone dohľadu aj preukázať.
  Ako z uvedených princípov vyplýva, pred prijatím rozhodnutia odmietnuť alebo ukončiť obchodný vzťah s klientom by sa  finančné inštitúcie mali uistiť, že zvážili a vykonali všetky možné zmierňujúce opatrenia, ktoré by sa mohli v danom prípade primerane uplatniť a toto rozhodnutie oznámiť klientom s poučením o ich práve obrátiť sa na Národnú banku Slovenska za účelom preskúmania tohto postupu.