en en
Ktoré banky na Slovensku podliehajú dohľadu ECB?
V rámci Jednotného mechanizmu dohľadu sú kritériá pre rozdelenie bánk na významné (priamy dohľad ECB) a menej významné dané príslušnou európskou legislatívou. Jedno z kritérií spočíva v určení troch najvýznamnejších bánk v každom zo zúčastnených členských štátov. Na základe tohto kritéria sú na Slovenku identifikované ako významné Tatra banka, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s. Okrem troch najvýznamnejších bánk priamemu dohľadu ECB podliehajú  aj Československá obchodná banka, a.s. a ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. patriace do skupiny KBC Group. Pri týchto bankách je dôvodom dohľadu ECB významnosť bankovej skupiny. Podobný princíp je uplatnený aj v prípade pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku, ak spadajú pod kritérium významnosti bankovej skupiny - Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, z bankovej skupiny Société Générale S.A., mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, z bankovej skupiny COMMERZBANK Aktiengesellschaft,  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, z bankovej skupiny UniCredit Bank. Ostatné banky so sídlom na území Slovenska zostávajú pod priamym dohľadom Národnej banky Slovenska.