en en
Môže byť žiadosť alebo jej časť (napr. niektorá z príloh) predložená v inom ako slovenskom jazyku?
Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v slovenčine. Ak je niektorá z príloh vyhotovená v inom jazyku, musí byť predložený aj jej úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka. NBS môže na základe písomného návrhu žiadateľa upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu technickej dokumentácie alebo inej prílohy do slovenčiny, ak je vyhotovená v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, najčastejšie v anglickom jazyku.