en en
Musia byť účtovné závierky poskytovateľa služieb kryptoaktív overené audítorom?
Áno. Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v § 40 ods. 2 tretej vete ustanovuje, že pre výpočet ročného príspevku je v príslušných prípadoch rozhodujúci objem aktív vykázaných v účtovnej závierke overenej audítorom podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Nakoľko sa toto ustanovenie bude od 30. decembra 2024 vzťahovať aj na poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí získajú povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív od NBS, budú musieť tieto subjekty mať účtovnú závierku overenú audítorom.