en en

Nástroje v zahraničí

Banky, ktoré pôsobia v zahraniční, musia sledovať aj tamojšie makroprudenciálne nástroje. Niektoré sa ich týkajú automaticky, iné musí najprv uznať NBS.

Farebné vankúše poukladané na pohovke
Proticyklický kapitálový vankúš (CCyB)

CCyB krajín Európskeho hospodárskeho priestoru do výšky 2,5 % platia automaticky aj pre expozície slovenských bánk v týchto krajinách. Ak sú CCyB vyššie ako 2,5 %, musí ich uznať NBS. Aktuálne výšky CCyB sa dajú nájsť na stránke ESRBstránke BIS.

NBS môže určiť CCyB aj pre expozície mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Aktuálne neidentifikovala žiadnu krajinu, pre ktorú by to bolo potrebné (tzv. materiálnu tretiu krajinu). Uznala však CCyB určené menovou autoritou Hongkongu.

Ostatné nástroje

O uznaní ostatných zahraničných nástrojov rozhoduje NBS. Aktuálne žiadne také rozhodnutie nie je v platnosti.

V minulosti NBS rozhodla o uznaní SyRB na expozície voči Estónsku (dodatočné informácie, zrušenie rozhodnutia).