en en

Finančná stabilita v EÚ

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB)

V rámci implementácie makroprudenciálnej politiky na európskej úrovni bol 16. decembra 2010 vytvorený Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB). Poslaním ESRB je prispievať k predchádzaniu alebo zmierňovaniu systémových rizík pre finančnú stabilitu v EÚ, ktoré vyplývajú z vývoja v rámci finančného systému, a to pri zohľadnení makroekonomického vývoja tak, aby sa zabránilo obdobiam rozsiahlych finančných otrasov.

ESRB vplýva na makroprudenciálnu politiku v EÚ najmä vydávaním odporúčaní a varovaní, a to buď k samotnému rámcu výkonu politiky, alebo k identifikovaným systémovým rizikám. Úlohou ESRB je aj vydávanie stanovísk k nástrojom zavádzaným na národnej úrovni, v ktorých hodnotí predovšetkým možné cezhraničné vplyvy týchto nástrojov.

Európska centrálna banka (ECB)

Výkon makroprudenciálnej politiky na Slovensku je do veľkej miery ovplyvnený účasťou Slovenska na jednotnom mechanizme dohľadu (SSM). Na základe prijatého nariadenia o SSM je výkon makroprudenciálnej politiky zdieľaný medzi národnými orgánmi a ECB. Rozhodnutia ECB o makroprudenciálnej politike môžu iba zvyšovať požiadavky nad rámec rozhodnutí národných orgánov.

Podrobnejšie informácie makroprudenciálnej politike v EÚ dostupné tu alebo na webovom sídle ESRB.