en en

Banková únia na rokovaní Európskej rady

Predseda Európskej rady Herman von Rompuy predložil 26. júna 2012 na rokovanie Európskej rady materiál Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii.

K materiálu Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii (Towards a Genuine Economic and Monetary Union) prijala Európska rada takýto záver: „Predseda ER má v úzkej spolupráci s predsedom Komisie, predsedom Euroskupiny a prezidentom Európskej centrálnej banky vypracovať konkrétny plán so záväznými lehotami na dosiahnutie skutočnej hospodárskej a menovej únie, ktorý bude obsahovať konkrétne návrhy týkajúce sa zachovania jednoty a celistvosti jednotného trhu v oblasti finančných služieb a v ktorom sa zohľadni vyhlásenie o eurozóne, okrem iného, zámer Komisie predložiť návrhy podľa článku 127“ (t. j. preskúmanie možnosti rozšírenia kompetencie ECB o dohľad nad bankami).