en en

Bližšie k bankovej únii

Lídri Európskej únie na summite v Bruseli formálne potvrdili dohodu, ktorú dosiahli ministri financií o jednotnom bankovom dohľade.

Legislatívny návrh o jednotnom mechanizme dohľadu  (JMD) obsahuje dve nariadenia: prvým sa  prenášajú úlohy v oblasti dohľadu na (ECB), kým druhým sa upravuje existujúce nariadenie týkajúce sa Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

JMD bude pozostávať z ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Členské štáty, ktorých menou nie je euro, sa na základe dohôd o úzkej spolupráci budú môcť tiež zúčastňovať na tomto mechanizme.

Úlohy ECB
ECB bude niesť zodpovednosť za celkové účinné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu. Bude mať priamy dohľad nad bankami eurozóny. Dohľad však bude diferencovaný a ECB ho bude vykonávať v súčinnosti s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. ECB sa ujme svojich úloh v oblasti dohľadu v rámci JMD 1. marca 2014 alebo 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti právnych predpisov, podľa toho, čo nastane neskôr, a v závislosti od operačných opatrení.

Rada pre dohľad
Úlohy ECB v oblasti menových úloh sa prísne oddelia od úloh v oblasti dohľadu s cieľom predchádzať prípadnému konfliktu záujmov medzi cieľmi menovej politiky a prudenciálneho dohľadu.

Pre tento účel bude v rámci ECB za prípravu úloh týkajúcich sa dohľadu zodpovedná rada pre dohľad, v ktorej budú mať zúčastnené krajiny, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, úplné a rovnocenné hlasovacie práva.  Rozhodnutia tejto rady sa budú považovať za prijaté, pokiaľ ich nezamietne Rada guvernérov ECB.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zmeny v nariadení o EBA sú späté najmä s procesnými záležitosťami, ako sú napríklad pravidlá hlasovania. Cieľom týchto zmien a doplnení je zabezpečenie spravodlivého a účinného rozhodovania v rámci jednotného trhu a tiež to, aby krajiny zúčastňujúce sa na JMD nemali v rámci Rady orgánov dohľadu EBA neprimerane dominantné postavenie. 

JMD je prvým krokom smerom k integrovanej „bankovej únii“, ktorá zahŕňa zložky ako jednotný súbor pravidiel, spoločná ochrana vkladov a jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií bánk.